تازه های علوم شناختی, دوره (19), شماره (1), سال (2017-6) , صفحات (48-61)

عنوان : ( مقایسه شاخص های عصب روانشناختی مرتبط با کارکردهای اجرایی در افراد مبتلا به شخصیت ضد اجتماعی، وسواســی- جبری و بهنجار )

نویسندگان: انسیه آنتیک چی , ایمان الله بیگدلی , پرویز صباحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه:هدف این پژوهش، مقایسه شاخص های عصب روانشناختی مرتبط با کارکردهای اجرایی در افراد مبتلا به شخصیت ضد اجتماعی، وسواســی- جبری و بهنجار است. روش:طرح پژوهش حاضر از نوع علی مقایسه ای و روش آن نمونه گیری در دسترس است. در این پژوهش،30 زندانی دارای اختلال شــخصیت ضد اجتماعی،30 فرد دارای اختلال شخصیت وسواسی-جبری از یک کلینیک(براساس نمرهBRآنها در آزمون میلون)و همچنین 30فرد بهنجار با روش همتا سازی از شهر سمنان انتخاب شدند.داده ها با آزمون های استروپ،برج لندن و رد یابی مداوم(دو قسمت الف و ب )جمع آوری و با روش تحلیل واریانس چند متغیره و تک متغیره و با نرم افزار SPSS20تحلیل شدند.یافته ها:نتایج نشان دادند که عملکرد افراد مبتلا به اختلال شخصیت ضد اجتماعی و وسواسی-جبری در بیشتر مولفه های آزمون های کارکرد های اجرایی ضعیف تر از افراد بهنجار بود و تفاوت آنها معنادار است.(0/05>P)،اما دوگروه دارای اختلال شخصیت ضد اجتماعی و وسواسی-جبری در مولفه های اثر استروپ و تعداد خطاها تفاوت معناداری با گروه بهنجار نداشتند. .(0/05<P).نتیجه گیری:بنابریافته های این مطالعه،عملکرد افراد دارای اختلال شخصیت ضداجتماعی و وسواسی-جبری در کارکرد های اجرایی ضعیف تر از افراد بهنجار است.

کلمات کلیدی

, کارکرد اجرایی , اختلال شخصیت ضداجتماعی, اختلال شخصیت وسواسی-جبری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063445,
author = {انسیه آنتیک چی and بیگدلی, ایمان الله and پرویز صباحی},
title = {مقایسه شاخص های عصب روانشناختی مرتبط با کارکردهای اجرایی در افراد مبتلا به شخصیت ضد اجتماعی، وسواســی- جبری و بهنجار},
journal = {تازه های علوم شناختی},
year = {2017},
volume = {19},
number = {1},
month = {June},
issn = {1561-4174},
pages = {48--61},
numpages = {13},
keywords = {کارکرد اجرایی ،اختلال شخصیت ضداجتماعی، اختلال شخصیت وسواسی-جبری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه شاخص های عصب روانشناختی مرتبط با کارکردهای اجرایی در افراد مبتلا به شخصیت ضد اجتماعی، وسواســی- جبری و بهنجار
%A انسیه آنتیک چی
%A بیگدلی, ایمان الله
%A پرویز صباحی
%J تازه های علوم شناختی
%@ 1561-4174
%D 2017

[Download]