مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز, دوره (47), شماره (1), سال (2017-6) , صفحات (401-410)

عنوان : ( شبیه‌سازی عددی پدیده‌ی واماندگی دینامیکییک بالواره پیچشی )

نویسندگان: مجتبی هنرمند , محمدحسن جوارشکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، جریان سیال حول یک بالواره پیچشی در ناحیه واماندگی دینامیکی توسط یک روش عددی شبیه‌سازی و تأثیر پارامترهای مؤثر بر نیروهای آیرودینامیکی بررسی شده است. در این شبیه‌سازی بالواره ناکا 0012 در نظر گرفته شده است. جریان لزج، ناپایا و آشفته فرض شده و از شبکه متحرک استفاده شده است. معادلات اساسی بر اساس روش حجم محدود گسسته و توسط الگوریتم پیمپل با کد متن‌باز اپن فوم حل شده است. عدد رینولدز این جریان 105 و مدلSST K-ω برای شبیه‌سازی جریان آشفته استفاده شده است. ابتدا نتایج به‌دست‌آمده با داده‌های آزمایشگاهی مقایسه و اعتبار سنجی شده است. سپس اثر عدد رینولدز، فرکانس کاهیده، دامنه نوسان و ضخامت بالواره بر ضرایب آیرودینامیکی بررسی و محل واماندگی دینامیکی در حرکت پیچشی مطالعه شده است. پارامترهای ذکرشده بر روی ضریب برا¬ ی بیشینه، ضریب پسا، نسبت ضرایب آیرودینامیکی و محل واماندگی دینامیکی تأثیر قابل‌ ملاحظه¬ای دارند اما این پارامترها تأثیر قابل‌ توجهی بر شیب منحنی‌ ضریب برا ندارد. از میان پارامترهای اشاره‌شده، مهم‌ترین پارامتری که روی نسبت ضریب برا به ضریب پسای بیشینه، اثر دارد، ضخامت بالواره می‌باشد و مهم‌ترین پارامتری که در به تأخیر انداختن واماندگی دینامیکی نقش دارد فرکانس کاهیده می‌باشد. همچنین نشان داده شده مکان نقطه‌ی جدایش وبیشینه‌ی نیروهای آیرودینامیکی به الگوی جریان اطراف بالواره بستگی دارد.

کلمات کلیدی

, واماندگی دینامیکی, حرکت پیچشی, آیرودینامیک, ناپایا, مدل آشفتگی SST
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063449,
author = {هنرمند, مجتبی and جوارشکیان, محمدحسن},
title = {شبیه‌سازی عددی پدیده‌ی واماندگی دینامیکییک بالواره پیچشی},
journal = {مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز},
year = {2017},
volume = {47},
number = {1},
month = {June},
issn = {2228-5148},
pages = {401--410},
numpages = {9},
keywords = {واماندگی دینامیکی، حرکت پیچشی، آیرودینامیک، ناپایا،مدل آشفتگی SST K-ω},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شبیه‌سازی عددی پدیده‌ی واماندگی دینامیکییک بالواره پیچشی
%A هنرمند, مجتبی
%A جوارشکیان, محمدحسن
%J مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
%@ 2228-5148
%D 2017

[Download]