چهارمین همایش نانوفناوری در کشاورزی چشم اندازها و افق های نوین , 2017-07-04

عنوان : ( اثر غلظت ذرات نانو و میکرو سیلیکات سدیم بر تبادلات گازی و کلروفیل برگ سیب زمینی در مرحله غدهدهی )

نویسندگان: بیژن سعادتیان , محمد کافی , محمد بنایان اول , جعفر نباتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کاربرد ترکیبات حاوی سیلیسیم بر خصوصیات فیزیولوژیک بسیاری از گیاهان تاثیر مثبت در پی داشته است. لذا به منظور تعیین اثر سیلیکات سدیم و اندازه ذرات آن بر خصوصیات تبادل گازی و رنگیزههای فتوسنتزی برگ سیب زمینی، آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با دو سطح اندازه ذرات سیلیکات سدیم (نانو و میکرو) و غلظتهای شاهد (آب مقطر،) 011 ،011 ،011و 011میلیگرم در لیتر در سال 0030در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. صفات فتوسنتز، کارایی مصرف آب لحظهای و هدایت مزوفیلی، غلظت کلروفیل aو کلروفیل ،bمجموع غلظت کلروفیل aو ،bنسبت کلروفیل aبه bبرگ سیب زمینی تحت تاثیر محلولپاشی سیلیکات سدیم به طور معنیداری افزایش نشان داد. تاثیر ذرات نانو بر کاهش تعرق برگی و افزایش کارایی مصرف آب لحظهای، هدایت مزوفیلی و غلظت کلروفیل bبالاتر از ذرات میکرو بود. به طوری که در غلظت 011میلیگرم در لیتر، صفات تعرق برگی، کارایی مصرف آب لحظهای و هدایت مزوفیلی برگ تیمار نانو نسبت به میکرو به ترتیب 00 ،00و 00درصد رشد نشان داد. فتوسنتز برگ با افزایش غلظت سیلیکات سدیم افزایش و هدایت روزنهای کاهش نشان داد. غلظت کلروفیل aو مجموع غلظت کلروفیل aو bدر تیمار نانو نسبت به میکرو برتری معنیداری داشت. به طور کلی کارایی نانو ذرات در بهبود صفات برگی نسبت به ذرات میکرو بیشتر بود و بیشترین تغییرات در غالب صفات در تیمار 011میلیگرم در لیتر مشاهده شد

کلمات کلیدی

, اندازه ذرات, تعرق, سیلیسیم, فتوسنتز, کارایی مصرف آب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063451,
author = {سعادتیان, بیژن and کافی, محمد and بنایان اول, محمد and نباتی, جعفر},
title = {اثر غلظت ذرات نانو و میکرو سیلیکات سدیم بر تبادلات گازی و کلروفیل برگ سیب زمینی در مرحله غدهدهی},
booktitle = {چهارمین همایش نانوفناوری در کشاورزی چشم اندازها و افق های نوین},
year = {2017},
location = {کرج, ايران},
keywords = {اندازه ذرات، تعرق، سیلیسیم، فتوسنتز، کارایی مصرف آب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر غلظت ذرات نانو و میکرو سیلیکات سدیم بر تبادلات گازی و کلروفیل برگ سیب زمینی در مرحله غدهدهی
%A سعادتیان, بیژن
%A کافی, محمد
%A بنایان اول, محمد
%A نباتی, جعفر
%J چهارمین همایش نانوفناوری در کشاورزی چشم اندازها و افق های نوین
%D 2017

[Download]