کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (19), شماره (2), سال (2017-6) , صفحات (73-97)

عنوان : ( پیش‌شرط‌ها و پیامد‌های قصد اشتراک دانش در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی شیراز )

نویسندگان: مجتبی کفاشان کاخکی , سهیلا کمال زاده , آرزو نجی , مریم رجبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: هدف این مقاله، شناسایی میزان تاثیر پیش‌شرط‌های قصد اشتراک دانش بر پایه نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده آجزن (1991) و بررسی پیامدهای رفتاری آن بر مبنای نظریه نوناکا و تاکوچی (1995) است. روش: پژوهش انجام شده از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی شیراز تشکیل داده و نمونه انتخاب شده، 289 نفر از دانشجویان این دانشگاه بود. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه و از الگویابی معادلات ساختاری برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد نگرش، هنجارهای ذهنی، باورهای رفتاری و باورهای هنجاری بر قصد اشتراک دانش تاثیر می‌گذارند؛ قصد اشتراک دانش تاثیر مستقیم و معنی‌داری بر انواع رفتار‌های فرد در خصوص اشتراک دانش دارد. همچنین رفتار‌های درون‌دهی بر ترکیب؛ ترکیب بر تعاملی؛ تعاملی بر برون‌دهی تاثیر می‌گذارند. رابطه مستقیم و معنی‌داری نیز بین رفتار‌های درون‌دهی و برون‌دهی شناسایی گردید. یکی دیگر از نتایج قابل توجه در این تحقیق نقشی است که نگرش بر متغیرهای تاثیرگذار الگو دارد. نتایج تحقیق نشان داد نگرش به طور مستقیم بر هنجارهای ذهنی، قصد اشتراک دانش و رفتار‌های درون‌دهی و برون‌دهی تاثیر دارد

کلمات کلیدی

اشتراک دانش؛ قصد اشتراک دانش؛ رفتار برنامه‌ریزی شده؛ دانشگاه علوم پزشکی شیراز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063457,
author = {کفاشان کاخکی, مجتبی and کمال زاده, سهیلا and نجی, آرزو and رجبی, مریم},
title = {پیش‌شرط‌ها و پیامد‌های قصد اشتراک دانش در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی شیراز},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2017},
volume = {19},
number = {2},
month = {June},
issn = {1680-9637},
pages = {73--97},
numpages = {24},
keywords = {اشتراک دانش؛ قصد اشتراک دانش؛ رفتار برنامه‌ریزی شده؛ دانشگاه علوم پزشکی شیراز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش‌شرط‌ها و پیامد‌های قصد اشتراک دانش در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
%A کفاشان کاخکی, مجتبی
%A کمال زاده, سهیلا
%A نجی, آرزو
%A رجبی, مریم
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 2017

[Download]