همایش بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران , 2017-04-19

عنوان : ( بررسی نقش سرمایه انسانی بر شکل گیری اقتصاد خلاق و کارآفرینی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان بینالود) )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی , مهدی جوانشیری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دو دهه اخیر متأسفانه بسیاری از روستاها ضمن ازدست دادن جمعیت خود در فرایند مهاجرت، با پدیده تخلیه جمعیتی و تخریب کالبدی درگیر و درمقابل بسیاری از شهرها نیز با تراکم جمعیت، مصرف فزاینده و کاهش تعهدات اخلاقی در تعاملات مواجه می باشند. ازاینرو شکل گیری اقتصاد خلاق رهیافتی کارا برای پیشرفت روستایی و برونرفت از روند فعلی می باشد. بی گمان عنصر اصلی و اساسی در شکل گیری اقتصاد خلاق و فرآوری محصولات و کالا، سرمایه انسانی است و از این روست که در سال های اخیر سرمایه انسانی در کشورهای پیشرفته مورد توجه اساسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر نیز در همین راستا و با هدف بررسی تاثیر سرمایه انسانی در شکل گیری اقتصاد خلاق و توسعه کارآفرینی روستایی در نواحی روستایی شهرستان بینالود (روستاهای ابرده علیا، جاغرق، حصار گلستان و ویرانی) به دنبال ارائه¬ی چارچوبی از این راهبرد، می‌باشد. پژوهش حاضر، از حیث هدف «کاربردی» و به لحاظ روش و ماهیت «توصیفی - تحلیلی» است. برای جمع‌آوری اطلاعات از روش‌های‌ اسنادی و میدانی استفاده شده است. برای بررسی شاخصهای سرمایه انسانی و اقتصاد خلاق در شهرستان بینالود، 4 روستای ابرده علیا، جاغرق، حصار گلستان و ویرانی به عنوان جامعه نمونه انتخاب شد که از مجموع 3549 خانوار در نقاط روستایی نمونه، با فرمول کوکران با خطای 0.075 درصد، حجم نمونه 163 خانوار به‌دست‌آمده این افراد با روش نمونه‌گیری تصادفی- طبقه‌ای انتخاب شدند. در تجزیه و تحلیل داده ها از روش ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و تحلیل واریانس یک عاملی استفاده شده است. نتایج تحقیقات نشان داد در روستاهای مورد مطالعه بین سرمایه انسانی و شکل گیری اقتصاد خلاق بین در سطح رابطه معنی دار و مستقیم (510/۰) وجود دارد. همچنین نتایج از رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر نشان می دهد که تغییر شکل گیری اقتصاد خلاق روستایی و کارآفرینی با تمام متغیر های مورد مطالعه (مستقل)، با میزان 0.813 دارای رابطه ای مثبت با شدتی قوی می باشد و شاخص توسعه روابط متقابل روستا با بیرون با ضریب تاثیر 0.312 بیشترین میزان اثر بر شکل گیری اقتصاد خلاق روستایی دارد. در نهایت براساس مدل تحلیل خاکستری نیز مشخص شد که روستای ابرده و سپس جاغرق با توجه به سطح شکل گیری اقتصاد خلاق، شرایط بهتری از دو روستای حصارگلستان و ویرانی داشته است.

کلمات کلیدی

, سرمایه انسانی, اقتصاد خلاق , کارآفرینی روستایی, تحلیل خاکستری, شهرستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063458,
author = {عنابستانی, علی اکبر and جوانشیری, مهدی},
title = {بررسی نقش سرمایه انسانی بر شکل گیری اقتصاد خلاق و کارآفرینی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان بینالود)},
booktitle = {همایش بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران},
year = {2017},
location = {سبزوار, ايران},
keywords = {سرمایه انسانی، اقتصاد خلاق ، کارآفرینی روستایی، تحلیل خاکستری، شهرستان بینالود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نقش سرمایه انسانی بر شکل گیری اقتصاد خلاق و کارآفرینی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان بینالود)
%A عنابستانی, علی اکبر
%A جوانشیری, مهدی
%J همایش بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران
%D 2017

[Download]