کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه‌ریزی شهری , 2017-04-25

عنوان : ( تأثیر کلانشهر مشهد بر تحولات کالبدی – فضایی روستاهای پیرامونی )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی , مهدی جوانشیری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جریانهای فضایی متفاوتی بین کلانشهر و سکونتگاههای روستایی پیرامون وجود دارد. این جریانها بسیاری از تحولات را در روستاها شکل داده اند. در این تحقیق سعی شده است به شناخت و معرفی عوامل تأثیرگذار برتحولات فضایی-کالبدی روستاهای پیرامونی کلانشهر مشهد پرداخته شود. روش تحقیق در پژوهش حاضر تحلیلی و اسنادی است که با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) به تبیین شاخص های موثر در تحولات کالبدی – فضایی سکونتگاههای روستایی پیرامونی کلانشهر مشهد پرداخته و براساس نظر کارشناسان مربوطه ( از طریق پرسشنامه ای خبره محور) ضریب اهمیت شاخص¬ها و زیر شاخص¬ها مشخص و زمینه¬های تأثیر کلانشهر مشهد بر تحولات کالبدی- فضایی سکونتگاه¬های روستایی پیرامونی سنجیده شده است. با توجه به نتایج پژوهش مشخص شد که شاخص¬های اقتصادی با وزن 0.3556، سیاسی و نهادی - مدیریتی با وزن 0.2233 و فضایی – کالبدی با وزن 0.2029 بیشترین تاثیر را درتحولات کالبدی سکونتگاههای روستایی پیرامونی شهر مشهد داشته و در مقابل شاخص¬های زیست محیطی با وزن 0.0353 کمترین ضریب تاثیر را در تحولات کالبدی – فضایی سکونتگاههای روستایی داشته است.

کلمات کلیدی

, ساختارکالبدی, روابط متقابل شهر- روستا, پیامدهای کالبدی- فضایی, کلانشهر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063459,
author = {عنابستانی, علی اکبر and جوانشیری, مهدی},
title = {تأثیر کلانشهر مشهد بر تحولات کالبدی – فضایی روستاهای پیرامونی},
booktitle = {کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه‌ریزی شهری},
year = {2017},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ساختارکالبدی، روابط متقابل شهر- روستا، پیامدهای کالبدی- فضایی، کلانشهر مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر کلانشهر مشهد بر تحولات کالبدی – فضایی روستاهای پیرامونی
%A عنابستانی, علی اکبر
%A جوانشیری, مهدی
%J کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه‌ریزی شهری
%D 2017

[Download]