چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه‌ریزی و مدیریت محیط زیست , 2017-05-23

عنوان : ( بررﺳﯽ اﺛﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﭼﺎﻟﯿﺪره از دﯾﺪﮔﺎه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی , تکتم سربرقی مقدم طرقبه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ درﺟﻪ ای از ﮐﻤﯿﺖ ﯾﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ، آﺛﺎر زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ وﯾﮋه ای را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد. ﺗﺪاوم ﻋﻤﻞ اﻧﺴﺎن در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮازن ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺤﯿﻂ را ﺑﺮﻫم زده و زﻧﺠﯿﺮﻫﺎی از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه را در ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻃﺮح ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﭼﺎﻟﯿﺪر در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﯿﻨﺎﻟﻮد ﯾﮑﯽ از ﻃﺮح ﻫﺎی اﻧﺴﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ دارای اﺛﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ دو ﻓﺎز ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﺳﺪ اﺳﺖ. روش ﺗﺤﻘﯿﻖ در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ، ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ای و ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺑﻮده، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ، ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺷﻬﺮ ﻃﺮﻗﺒﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس، ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﺿﻤﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺛﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ، از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﺮﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت، روﺷﻬﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎری T تک نمونه‌ای و ﺗﮑﻨﯿﮏ آﻧﺘﺮوﭘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻧﻬﺎﯾﺖ، ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ و ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﻧﺘﺎﯾﺞ، ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﭼﺎﻟﯿﺪره در ﺷﻬﺮ ﻃﺮﻗﺒﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﻫﺮ دو ﻓﺎز ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﺳﺪ، وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﮔﺴﺘﺮش اﺛﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﺣﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاری ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﮑﻨﯿﮏ آﻧﺘﺮوﭘﯽ، ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاﻓﯿﮏ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و در ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﺳﺪ، ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

کلمات کلیدی

, ﺗﮑﻨﯿﮏ آﻧﺘﺮوﭘﯽ, اﺛﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ, ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﭼﺎﻟﯿﺪره,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063461,
author = {عنابستانی, علی اکبر and سربرقی مقدم طرقبه, تکتم},
title = {بررﺳﯽ اﺛﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﭼﺎﻟﯿﺪره از دﯾﺪﮔﺎه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن},
booktitle = {چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه‌ریزی و مدیریت محیط زیست},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ﺗﮑﻨﯿﮏ آﻧﺘﺮوﭘﯽ، اﺛﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﭼﺎﻟﯿﺪره، ﻃﺮﻗﺒه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررﺳﯽ اﺛﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﭼﺎﻟﯿﺪره از دﯾﺪﮔﺎه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن
%A عنابستانی, علی اکبر
%A سربرقی مقدم طرقبه, تکتم
%J چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه‌ریزی و مدیریت محیط زیست
%D 2017

[Download]