اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم , 2015-12-23

عنوان : ( بررسی تاثیر نگرش های شغلی بر رفتار تسهیم دانش( مطالعه موردی کارشناسان دانشگاه فردوسی مشهد) )

نویسندگان: محمد مهرآیین , عطیه هوشیار ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین نگرش های شغلی کارکنان (درگیری شغلی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی) و رفتار تسهیم دانش می باشد. این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه این تحقیقشامل 439 نفر از کارشناسان دانشگاه فردوسی مشهد می باشد که تعداد 205 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه اماری انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه رفتار تسهیم دانش چنجو چن، درگیری شغلی کانگو، رضایت شغلی برگرفته از پژوهش ویس و همکاران و تعهد سازمانی الن و میر می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج حاکی از ان است که از میان ابعاد نگرش شغلی، درگیری شغلی با رفتار تسهیم دانش رابطه مثبت و معناداری دارد

کلمات کلیدی

, رفتار تسهیم دانش, درگیری شغلی, رضایت شغلی, تعهد سازمانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063462,
author = {مهرآیین, محمد and هوشیار, عطیه},
title = {بررسی تاثیر نگرش های شغلی بر رفتار تسهیم دانش( مطالعه موردی کارشناسان دانشگاه فردوسی مشهد)},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم},
year = {2015},
location = {رشت, ايران},
keywords = {رفتار تسهیم دانش، درگیری شغلی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر نگرش های شغلی بر رفتار تسهیم دانش( مطالعه موردی کارشناسان دانشگاه فردوسی مشهد)
%A مهرآیین, محمد
%A هوشیار, عطیه
%J اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
%D 2015

[Download]