چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین , 2016-08-14

عنوان : ( بررسی تاثیر رضایت مشتری بر قصد خرید مجدد مشتری از طریق اعتماد مشتریان در فروشگاه های آنلاین معتبر شهر مشهد )

نویسندگان: جواد زارع پورخالکیاسری , محمد مهرآیین ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه به بررسی تاثیر رضایت مشتری بر قصد خرید مجدد با نقش واسطه اعتماد در فروشگاه های آنلاین پرداخته شده است. تحقیق حاضر اذ نظر هدف کاربردی و از نظر روش در دسته تحقیقات توصیفی از شاخه پیمایشی قرار دارد. جامعه آماری تحقیق مشتریان فروشگاه های انلاین در شهر مشهد بودهاند. برای جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش که دارای جمعیتی نامتناهی است بر اساس روش کوکران که یکی از فرمول های رایج جهت بدست آوردن حجم نمونه است، حجم نمونه بدست آمد که نهایتا تعداد 267 پرسشنامه به عنوان نمونه، مورد پرسش و ارزیابی قرار گرفت و پرسشنامه بین مشتریانی توزیع داده شد که بیش از یکبار خرید کرده بودند و در نهایت 269 پرسنامه بازگردانده و تحلیل شد. جهت تحلیل اطلاعات از نرم افزارهای SPSS و Smart pls اتسفاده شد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که: رضایت مشتری بر قضد خرید مجدد تاثیر مثبت و معنادار دارد، رضایت مشتری بر اعتماد تاثیر مثبت و معنادار دارد، اعتمار بر قضر خرید تاثیر مثبت و معنادار دارد و همچنین متغیر اعتماد ارتباط رضایت و قصد خرید را میانجی گری میکند. به عبارت دیگر تمام فرضیات مطرح شده تحقیق تایید شدند.

کلمات کلیدی

, رضایت مشتری, خرید مجدد, فروشگاه آنلاین, اعتماد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063464,
author = {زارع پورخالکیاسری, جواد and مهرآیین, محمد},
title = {بررسی تاثیر رضایت مشتری بر قصد خرید مجدد مشتری از طریق اعتماد مشتریان در فروشگاه های آنلاین معتبر شهر مشهد},
booktitle = {چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {رضایت مشتری، خرید مجدد، فروشگاه آنلاین، اعتماد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر رضایت مشتری بر قصد خرید مجدد مشتری از طریق اعتماد مشتریان در فروشگاه های آنلاین معتبر شهر مشهد
%A زارع پورخالکیاسری, جواد
%A مهرآیین, محمد
%J چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
%D 2016

[Download]