چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری , 2016-09-15

عنوان : ( بررسی تاثیر رضایت مشتری بر قصد خرید مجدد مشتری از طریق وفاداری مشتریان در فروشگاه های آنلاین معتبر شهر مشهد )

نویسندگان: جواد زارع پورخالکیاسری , محمد مهرآیین ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه به بررسی تاثیر رضایت مشتری بر قصد خرید مجدد با نقش واسطه وفاداری در فروشگاه-های آنلاین پرداخته شده است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش در دسته تحقیقات توصیفی از شاخه پیمایشی قرار دارد. جامعه آماری تحقیق مشتریان فروشگاه های آنلاین در شهر مشهد بوده اند. برای جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش که دارای جمعیتی نامتناهی است، بر اساس روش کوکران که یکی از فرمول های رایج جهت بدست آوردن حجم نمونه است، حجم نمونه بدست آمد که نهایتا تعداد 267 پرسشنامه به عنوان نمونه، مورد پرسش و ارزیابی قرار گرفت و پرسشنامه بین مشتریانی توزیع داده شد که بیش از یکبار خرید کرده بودند و در نهایت 269 پرسشنامه بازگردانده و تحلیل شد. جهت تحلیل اطلاعات از نرم افزارهای SPSS و Smart pls اسفاده شده است. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که: رضایت مشتری بر قضد خرید مجدد تاثیر مثبت و معنادار دارد، رضایت مشتری بر وفاداری مشتری تاثیر مثبت و معنادار دارد، وفاداری بر قضد خرید تاثیر مثبت و معنادار دارد و همچنین متغیر وفاداری ارتباط رضایت و قصد خرید را واسطه گری می کند.

کلمات کلیدی

, رضایت مشتری, خرید مجدد, فروشگاه آنلاین, وفاداری مشتری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063466,
author = {زارع پورخالکیاسری, جواد and مهرآیین, محمد},
title = {بررسی تاثیر رضایت مشتری بر قصد خرید مجدد مشتری از طریق وفاداری مشتریان در فروشگاه های آنلاین معتبر شهر مشهد},
booktitle = {چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {رضایت مشتری، خرید مجدد، فروشگاه آنلاین، وفاداری مشتری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر رضایت مشتری بر قصد خرید مجدد مشتری از طریق وفاداری مشتریان در فروشگاه های آنلاین معتبر شهر مشهد
%A زارع پورخالکیاسری, جواد
%A مهرآیین, محمد
%J چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
%D 2016

[Download]