مخاطرات محیط طبیعی, دوره (7), شماره (16), سال (2018-7) , صفحات (20-40)

عنوان : ( تحلیل همدید گرد و غبار شمال شرق ایران )

نویسندگان: رضا دوستان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناسایی الگوهای جوی گرد وغبار و فرین های گرد وغبار در شمال شرقی ایران، هدف مطالعه است. این مهم با استفاده از داده روزانه دید افقی 10 ایستگاه سینوپتیک از بدو تأسیس تا سال2009 وداده های رقومی ارتفاع ژئوپتانسیل متر و مؤلفه های باد از مرکز پیش بینی محیطی و مطالعات جوی آمریکا با روش تحلیل مؤلفه اصلی و خوشه بندی، تعیین گردید. در شمال شرق ایران، به ترتیب گرد وغبار نیمه سرد مرتبط با ناوه آسیای غربی،کم ارتفاع شرق ایران، کم فشارمنطقه تا آسیای مرکزی و مسبب گرد وغبار نیمه گرم، پرفشار جنب حاره، کم فشار پاکستان تا ایران و پرفشار دریای خزر با بیشینه شیب فشار در منطقه می باشند. این شرایط در تابستان با هم ارتفاع 5900 متر بر روی منطقه، تشدید می شود. گرد وغبارهای شدید نیمه سرد را سردچال شمال و شمال غرب دریای خزر با کم فشار قوی در منطقه و در نیمه گرم با شکل گیری مانع و سردچال آسیای غربی، کم فشار پاکستان و پرفشار دریای خزر، فرین های گرد وغبار منطقه حادث می گردد. بنابراین گرد وغبار فرین، مشابه دیگر رخدادهای اقلیمی با الگوی سردچال و مانع نزدیک به ایران مرتبط است. با توجه به موقعیت استقرار الگوهای جوی فوق در طول سال، بیابان آسیای مرکزی و شرق منطقه با جریان شمال و شمال شرقی، منبع گرد وغبار نیمه گرم( بیشینه گرد وغبار) و منبع گرد وغبارهای نیمه سرد مرتبط با موقعیت جبهه های سیکلون و ناپایداری هوا، بیابان های داخلی ایران می باشند.

کلمات کلیدی

پدیده گرد وغبار؛ الگوی جوی؛ تحلیل همدید؛ گرد وغبار شدید؛ شمال شرق ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063468,
author = {دوستان, رضا},
title = {تحلیل همدید گرد و غبار شمال شرق ایران},
journal = {مخاطرات محیط طبیعی},
year = {2018},
volume = {7},
number = {16},
month = {July},
issn = {2345-6353},
pages = {20--40},
numpages = {20},
keywords = {پدیده گرد وغبار؛ الگوی جوی؛ تحلیل همدید؛ گرد وغبار شدید؛ شمال شرق ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل همدید گرد و غبار شمال شرق ایران
%A دوستان, رضا
%J مخاطرات محیط طبیعی
%@ 2345-6353
%D 2018

[Download]