علوم محیطی, دوره (14), شماره (4), سال (2017-2) , صفحات (29-44)

عنوان : ( ارزیابی مقاومت برخی گونه های گیاهی به سرما و خشکی برای کاربرد در بامهای سبز گسترده در شرایط اقلیمی مشهد )

نویسندگان: نوید وحدتی مشهدیان , علی تهرانی فر , فاطمه کاظمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سابقه و هدف: دستیابی به گیاهانی که در محیط رشد پرتنش یک بام سبز گسترده بهویژه در مناطقی با اقلیم خشک، بتوانند بقای خود را حفظ کنند، یک چالش جدی است. مواد و روشها: این تحقیق به چگونگی انتخاب گیاهان مناسب برای بامهای سبز گسترده در شرایط سرمای طبیعی در فصول سرد )پاییز و زمستان( به صورت آزمایش بلوکهای کامل ت صادفی و به دنبال آن برر سی اثر تنش خشکی به صورت سه دور 79 و 39 ساعت( به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی در فصول گرم سال )بهار و ، زمانی آبیاری ) 44 تابستان( در مشهد میپردازد. نتایج و بحث: نتایج هر دو آزمایش نشان داد اثر گونه در فصول سال معنی دار ا ست. بید گیاه، شبنمی و دم عقربی بهترین کیفیت بصری را در هر گروه نشان دادند. از نظر بقا دم عقربی بهترین گزینه برای مشهد در هر دو فصل سرد و گرم سال و به دنبال آن شبنمی و پنجه برگی قرار گرفتند. پیچ تلگرافی برای فصول سرد و ناز قرمز گزینه فوقالعاده ایی برای فصول گرم سال هساتند. گراسهای چمنی و زمین پوش نیاز به آبیاری منظم در فصل گرم داشته و از نظر تیمارهای آبیاری تفاوت چشمگیری را نشان دادند، اما گیاهان ناز پاسخ بسیار مطلوبی نسبت به سطوح تنش خشکی نشان دادند. در مجموع گیاهان ساقه گوشتی ) succulent ( و زمین پوش به ترتیب برای اساتفاده در فصاول گرم و سرد مناسبتر بوده و چمنهای کپه ای توصیه نمیشوند. نتیجه گیری: بنابر نتایج حاصل از این تحقیق، بامهای سبز با در نظر گرفتن ملاحظاتی چند میتوانند بامهای سبز نسبتا پایداری را برای اقلیم مشهد نوید دهند.

کلمات کلیدی

, تنشهای محیطی, فضای سبز شهری, پاسخهای فصلی, بام سبز گسترده.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063470,
author = {وحدتی مشهدیان, نوید and تهرانی فر, علی and کاظمی, فاطمه},
title = {ارزیابی مقاومت برخی گونه های گیاهی به سرما و خشکی برای کاربرد در بامهای سبز گسترده در شرایط اقلیمی مشهد},
journal = {علوم محیطی},
year = {2017},
volume = {14},
number = {4},
month = {February},
issn = {1735-1324},
pages = {29--44},
numpages = {15},
keywords = {تنشهای محیطی، فضای سبز شهری، پاسخهای فصلی، بام سبز گسترده.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی مقاومت برخی گونه های گیاهی به سرما و خشکی برای کاربرد در بامهای سبز گسترده در شرایط اقلیمی مشهد
%A وحدتی مشهدیان, نوید
%A تهرانی فر, علی
%A کاظمی, فاطمه
%J علوم محیطی
%@ 1735-1324
%D 2017

[Download]