مهندسی برق و الکترونیک ایران, دوره (14), شماره (1), سال (2017-6) , صفحات (127-138)

عنوان : ( طراحی کنترل‌کننده دو حلقه‌ای برای فیلتر فعال تک فاز موازی بدون سنسور با خروجی LCL با در نظر گرفتن تأخیر محاسبات و مدولاسیون )

نویسندگان: علی موحدی تبار , محمد منفرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به کنترل فیلتر فعال تک فاز موازی با فیلتر LCL پرداخته‌شده است. برای حذف رزونانس از میرایی فعال با استفاده از روش کنترل دو حلقه‌ای استفاده‌شده است. طراحی کنترل‌کننده در این نوع سیستم کنترلی بسیار پیچیده است. برای روش طراحی کنترل‌کننده مراجع بسیار کمی وجود دارد.در این مراجع طراحی با روش‌های پیچیده و مبتنی بر سعی و خطا انجام‌شده است. در این مقاله نشان داده‌شده است در نظر نگرفتن تأخیر که تقریباً در تمامی روش‌های طراحی کنترل‌کننده دو حلقه‌ای در مبدل‌ها وجود دارد، می‌تواند در کنترل فیلتر فعال منجر به ناپایداری شود و حاشیه فاز زیاد در طراحی کنترل‌کننده در حلقه خارجی مانع این ناپایداری نمی‌شود. سپس با استفاده از اصل پایداری حلقه‌های داخلی دارای مفهوم فیزیکی در سیستم‌های چند حلقه‌ای پارامترهای کنترل‌کننده طراحی‌شده‌اند. تضمین پایداری در حضور تأخیر زمانی و سادگی طراحی از مزایای این روش می‌باشند. علاوه بر این در این مقاله از روش تخمین پارامترهای ولتاژ و جریان شبکه با استفاده از فیلتر کالمن استفاده‌شده است. در روش پیشنهادی با استفاده از ساده‌سازی‌های منطقی امکان تخمین پارامترهای ولتاژ و جریان خط با دقت مطلوب توسط فیلتر کالمن فراهم آمده است. کارایی روش با شبیه‌سازی توسط نرم‌افزار سیمولینک تأییدشده است.

کلمات کلیدی

, فیلتر فعال تک فاز موازی, کنترل دو حلقه‌ای, میرایی فعال, فیلتر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063479,
author = {موحدی تبار, علی and منفرد, محمد},
title = {طراحی کنترل‌کننده دو حلقه‌ای برای فیلتر فعال تک فاز موازی بدون سنسور با خروجی LCL با در نظر گرفتن تأخیر محاسبات و مدولاسیون},
journal = {مهندسی برق و الکترونیک ایران},
year = {2017},
volume = {14},
number = {1},
month = {June},
issn = {1735-7152},
pages = {127--138},
numpages = {11},
keywords = {فیلتر فعال تک فاز موازی، کنترل دو حلقه‌ای، میرایی فعال، فیلتر کالمن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی کنترل‌کننده دو حلقه‌ای برای فیلتر فعال تک فاز موازی بدون سنسور با خروجی LCL با در نظر گرفتن تأخیر محاسبات و مدولاسیون
%A موحدی تبار, علی
%A منفرد, محمد
%J مهندسی برق و الکترونیک ایران
%@ 1735-7152
%D 2017

[Download]