کنگره سراسری روانشناسی خانواده , 2017-05-25

عنوان : ( بررسی رابطه ی بین سبک های تفکر با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: سجاد بداقی , زهره اندیشه , علی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیشرفت تحصیلی دانشجویان یکی از شاخص¬های مهم در ارزیابی آموزش و پرورش است و تمام کوشش¬های این نظام در واقع برای جامه¬ی عمل پوشاندن به این امر است. بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه¬ی بین سبک¬های تفکر با پیشرفت تحصیلی بر حسب گروه آموزشی دانشجویان می¬باشد. جامعه¬ی آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بودند. نمونه¬ای به حجم 346 نفر (61درصد مرد و 39درصد زن) انتخاب شد. ابزار مورد استفاده پرسش¬نامه ی خود ارزیابی سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر و روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. نتایج نشان داد که فقط بین سبکهای تفکر سلسله¬مراتبی با پیشرفت تحصیلی رابطه¬ی مثبت و معناداری وجود دارد و پیشرفت تحصیلی بر اساس سبکهای تفکر قابل پیش¬بینی است. در بررسی تفاوت میانگین سبکهای تفکر در دختران و پسران و گروه آموزشی، بین دختران و پسران از لحاظ سبک تفکر تفاوت معناداری وجود نداشت اما بین گروه¬های آموزشی مختلف از لحاظ سبک¬های تفکر سلسله¬مراتبی، هرج و مرج سالار، بیرونی و کلی تفاوت معناداری وجود داشت. نتایج بررسی رابطه¬ی سبهای تفکر با پیشرفت تحصیلی بر حسب جنسیت و گروه¬های آموزشی نشان داد که در پسران بین سبکهای تفکر سلسله مراتبی و آزادی خواه با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معناداری و در دختران بین سبکهای تفکر گروه سالار و کلی با پیشرفت تحصیلی رابطه منفی و معناداری وجود دارد و در دانشجویان علوم انسانی سبک تفکر کلی با پیشرفت تحصیلی رابطه منفی و معناداری داشت، در گروه آموزشی علوم پایه و ریاضی رابطه ی معناداری یافت نشد و در گروه آموزشی فنی – مهندسی بین سبک تفکر تک¬سالار و پیشرفت تحصیلی رابطه منفی و معناداری وجود داشت. بیشترین معدل هم مربوط به گروه آموزشی علوم انسانی و دختران بود. با توجه به یافته¬های به دست آمده از پژوهش حاضر می¬توان بیان داشت که سبک تفکر سلسله مراتبی مهمترین نقش را در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دارد و گروه آموزشی یکی از عوامل تاثیرگذار در این رابطه است اما این رابطه بر حسب جنسیت معنادار نیست.

کلمات کلیدی

, سبک های تفکر, پیشرفت تحصیلی, گروه آموزشی, جنسیت, دانشجو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063486,
author = {بداقی, سجاد and اندیشه, زهره and مشهدی, علی},
title = {بررسی رابطه ی بین سبک های تفکر با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد},
booktitle = {کنگره سراسری روانشناسی خانواده},
year = {2017},
location = {کرمانشاه, ايران},
keywords = {سبک های تفکر، پیشرفت تحصیلی، گروه آموزشی، جنسیت، دانشجو},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رابطه ی بین سبک های تفکر با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد
%A بداقی, سجاد
%A اندیشه, زهره
%A مشهدی, علی
%J کنگره سراسری روانشناسی خانواده
%D 2017

[Download]