اولین همایش ملی فناوری و مدیریت دانش با محوریت اقتصاد مقاومتی , 2015-02-25

عنوان : ( ارزیابی میزان آمادگی سازمان ها برای پیاده سازی فرآیند مدیریت دانش (مطالعه موردی) )

نویسندگان: محمد لگزیان , یعقوب مهارتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دانش در دنیای اقتصادی کنونی یکی از مهمترین عناصر کسب مزیت رقابتی است . مدیریت دانش و مفاهیم استراتژی مربوط به آن جزو ضروریات ایجاد بقاء و حفظ توان رقابتی در سازمان ها است , و یکی از مهمترین کارکردهای یک سازمان فرآیند محور مدرن , به منظور بهبود کارایی و اثربخشی , با هدف بقاء در محیط رقابتی می باشد . لذا پرداختن به مقوله استقرار مدیریت دانش می تواند جزء هر سازمان قرار گیرد , و از آنجا که برای هر تغییر نیاز به آمادگی است , بنابراین قبل از سرمایه گذاری برای استقرار مدیریت دانش , پرداختن به مقوله ارزیابی میزان آمادگی برای این مهم از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود که هدف اصلی این تحقیق را درشکل می دهد .ماهیت تحقیق کاربردی و روش تحقیق پیمایشی – توصیفی بوده است و داده های تحقیق از طریق پرسشنامه های استاندارد و از بین کلیه پرسنل سازمان جمع آوری شده است . روایی محتوایی پرسشنامه از طریق پیش آزمون برای رفع عیوب ظاهری – تست خبرگان با کمک متخصصان علم مدیریت و فناوری اطلاعات و سپس تست آزمایشی صورت گرفت . روایی سازه از طریق تحلیل عاملی اکتشافی مورد بررسی قرار گرفت . ضریب آلفای کرونباخ بزرگتر از 0.7 موید پایایی ابزار اندازه گیری بود . تحلیل آماری داده ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار Smart PLS انجام شد . تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده نشان داد سازمان مورد مطالعه برای پیاده سازی مدیریت دانش آمادگی لازم را ندارد.سازمان مورد مطالعه سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی بوده است که بابیش از 30 هزار عضو و نزدیک به 500 کارمندیکی ازسازمانهای گسترده و فراگیر در حوزه های تخصصی در سطح استان خراسان رضوی می باشد

کلمات کلیدی

, آمادگی سازمان , تواناسازهای مدیریت دانش , مدیریت دانش , فرآیند مدیریت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063489,
author = {لگزیان, محمد and مهارتی, یعقوب},
title = {ارزیابی میزان آمادگی سازمان ها برای پیاده سازی فرآیند مدیریت دانش (مطالعه موردی)},
booktitle = {اولین همایش ملی فناوری و مدیریت دانش با محوریت اقتصاد مقاومتی},
year = {2015},
location = {تربت حیدریه, ايران},
keywords = {آمادگی سازمان ; تواناسازهای مدیریت دانش ، مدیریت دانش ; فرآیند مدیریت دانش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی میزان آمادگی سازمان ها برای پیاده سازی فرآیند مدیریت دانش (مطالعه موردی)
%A لگزیان, محمد
%A مهارتی, یعقوب
%J اولین همایش ملی فناوری و مدیریت دانش با محوریت اقتصاد مقاومتی
%D 2015

[Download]