اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت , 2015-02-24

عنوان : ( بررسی تاثیر متغیرهای ارزش مشارکت الکترونیکی برمیزان مشارکت فعال شهروندان دراداره امورمحلی موردمطالعه: شهروندان منطقه 9شهرداری مشهد )

نویسندگان: فرناز دخانچی , محمد مهرآیین ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در نیمه دوم قرن بیستم بسیاری از مدیران و برنامه ریزان پی بردند که از جمله عللی شکست برنامه های اقتصادی در دست یابی به اهداف، ناشی از فقدان مشارکت مردمی در طراحی، اجرا و ارزیابی برنامه ها است. از آنجایی که موفقیتهای برنامه های کاربردی مشارکت الکترونیکی با استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات الکترونیک به مشارکت فعالی شهروندان بستگی دارد، و در حال حاضر در کلانشهر مشهد میزان مشارکت شهروندان و پاسخگویی عاملین شهرداری به مشکلات شهروندان از طریق پایگاه های اینترنتی در وضعیت مناسبی نمی باشد، تحقیق حاضر بر آن است تا به بررسی میزان و تاثیر ارزش های مشارکت الکترونیکی (ارزش ذاتی و ارزش ابزاری ) و شبکه اجتماعی بر مشارکت فعال الکترونیکی شهروندان بپردازد. نمونه آماری را 400 نفر از شهروندان منطفه 3 شهرداری مشهد که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند، تشکیل داد. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه (با تایید روایی به روش محتوایی و تحلیل عاملی و پایایی با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ) استفاده و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، از روش معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که میزان درک ارزش ذاتی مشارکت الکترونیکی بر مشارکت فعال الکترونیکی شهروندان تاثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین میزان درک ارزش ابزاری از مشارکت الکترونیکی تاثیر مثبت معناداری بر مشارکت فعال الکترونیکی شهروندان داشته و در نهایت حضور شهروندان در شبکه های اجتماعی با مشارکت فعال شهروندان تاثیر مثبت معناداری در پی خواهد داشت.

کلمات کلیدی

ارزشهای مشارکت الکترونیکی /قدرت شبکه های اجتماعی /مشارکت الکترونیکی شهروندان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063490,
author = {دخانچی, فرناز and مهرآیین, محمد},
title = {بررسی تاثیر متغیرهای ارزش مشارکت الکترونیکی برمیزان مشارکت فعال شهروندان دراداره امورمحلی موردمطالعه: شهروندان منطقه 9شهرداری مشهد},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ارزشهای مشارکت الکترونیکی /قدرت شبکه های اجتماعی /مشارکت الکترونیکی شهروندان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر متغیرهای ارزش مشارکت الکترونیکی برمیزان مشارکت فعال شهروندان دراداره امورمحلی موردمطالعه: شهروندان منطقه 9شهرداری مشهد
%A دخانچی, فرناز
%A مهرآیین, محمد
%J اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
%D 2015

[Download]