پژوهش‌های روستایی, دوره (9), شماره (3), سال (2018-12) , صفحات (396-411)

عنوان : ( راهبردهای مطلوب تقویت اخلاق سبز در رفتار مصرف خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان خواف) )

نویسندگان: مریم قاسمی , الهه دلیرتیزابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اخلاق سبز به بایدها و نباید¬های اعمال انسانی در مواجهه با محیط زیست می‌پردازد، تقویت اخلاق سبز منجر به بروز رفتار سالم در مصرف می گردد و امکان استفاده نسل¬های آتی از محیط¬زیست و منابع طبیعی را فراهم می سازد. مطالعه حاضر در پی ارائه راهبردهای مطلوب تقویت اخلاق سبز در ارتباط با رفتار مصرف خانوارهای روستایی است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و از نوع تحقیقات کاربردی- توسعه ای است. واحد تحلیل مطلعین محلی در بخش مرکزی شهرستان خواف است. در این مطالعه از دو ابزار در برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک یعنی SWOT و QSPM استفاده شد. براساس مطالعات میدانی و اسنادی، تعداد 18 نقطه قوت و فرصت به عنوان مزیت و 12 نقطه ضعف و تهدید به عنوان محدودیت و تنگنا پیش روی اخلاق سبز خانوارهای روستایی در ارتباط با رفتار مصرف شناسایی گردید و نظرات 75 نفر از مطلعین محلی در قالب پرسشنامه تحقیق سوال شد. در مانریس SWOT با توجه به امتیاز نهایی در 2.64=IFE و در 2.86=EFE، به منظور تقویت اخلاق سبز در ارتباط با الگوی مصرف خانوارهای روستایی، راهبردهای تهاجمی (حداکثر– حداکثر) بهینه شناخته شد. در ادامه راهبردهای مطلوب به کمک ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM)، اولویت بندی گردید. در این ماتریس مهمترین راهبرد «حمایت گسترده مالی، فنی و تکنیکی از دانش بومی در زمینه مصرف به دلیل همسویی با اخلاق سبز»، با امتیاز 1.045 شناسایی گردید. باتوجه به اینکه راه¬حل واقعی مشکلات محیط¬زیست باید انسان و رفتارهای انسانی را شامل شود، ضروری است مدیران جهت اصلاح رابطه انسان با محیط زیست، در پی حمایت از دانش بومی در زمینه های مختلف من جمله مصرف باشند، چرا که با الگوهای منطبق با پایداری سازگار است.

کلمات کلیدی

, اخلاق سبز, رفتار مصرف کننده, خانوارهای روستایی, شهرستان خواف, SWOT, QSPM
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063496,
author = {قاسمی, مریم and دلیرتیزابی, الهه},
title = {راهبردهای مطلوب تقویت اخلاق سبز در رفتار مصرف خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان خواف)},
journal = {پژوهش‌های روستایی},
year = {2018},
volume = {9},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-7373},
pages = {396--411},
numpages = {15},
keywords = {اخلاق سبز، رفتار مصرف کننده، خانوارهای روستایی، شهرستان خواف، SWOT، QSPM},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T راهبردهای مطلوب تقویت اخلاق سبز در رفتار مصرف خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان خواف)
%A قاسمی, مریم
%A دلیرتیزابی, الهه
%J پژوهش‌های روستایی
%@ 2008-7373
%D 2018

[Download]