پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌ عالی, دوره (23), شماره (1), سال (2017-8) , صفحات (73-93)

عنوان : ( توصیف و تحلیل جریان های دانشی در شبکه سازمانی دانشگاه: مطالعه موردی )

نویسندگان: زهرا غفاریان سخن ور , رضوان حسین قلی زاده , محسن نوغانی دخت بهمنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این پژوهش توصیف و تحلیل جریان¬های دانشی در شبکه دانش سازمانی دانشگاه می باشد. ابتدا به منظور توصیف ساختار و موقعیت کنشگران در شبکه دانش سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد از تکنیک تحلیل شبکه اجتماعی استفاده شد. حجم نمونه در این مرحله 147 نفر از کارکنان سه معاونت «آموزشی و تحصیلات تکمیلی»، «پژوهش و فناوری»و «طرح و برنامه» تشکیل دادند. در این مرحله موقعیت کنشگران بر اساس شاخص های مرکزیت در شبکه به دست آمد و کنشگران محوری در شبکه شناسایی شدند. در ادامه به منظور بررسی عوامل تسهیل کننده و بازدارنده جریان دانش در این شبکه مصاحبه نیمه ساخت یافته با 14 نفر از کنشگران محوری در شبکه انجام شد. بر اساس یافته¬های حاصل از پژوهش، گراف آرایش رابطه¬ای کنشگران ترسیم شد و موقعیت کنشگران بر اساس شاخص¬های مرکزیت در شبکه دانش سازمانی دانشگاه به دست آمد. بر اساس یافته¬های حاصل از این پژوهش مهم¬ترین عوامل تسهیل کننده جریان دانش در شبکه دانش سازمانی عبارتند از: ویژگی¬های فردی، توانمند سازی، تعهد مدیریت، فرصت سازی، چرخش شغلی، روابط غیررسمی، کارتیمی، تشویق و ماهیت شغل. همچنین، مهم¬ترین عوامل بازدارنده جریان دانش در شبکه دانش سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد عبارتند از: فهم مدیریت دانش، فرهنگ و جو سازمانی، ارزیابی عملکرد، مالکیت دانش، دانش به مثابه یک مزیت رقابتی، امنیت شغلی، ضعف ساختاری، رفتار سیاسی، انگیزه و مسائل معیشتی.

کلمات کلیدی

, مدیریت دانش, شبکه دانش سازمانی, جریان دانش, تحلیل شبکه اجتماعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063509,
author = {غفاریان سخن ور, زهرا and حسین قلی زاده, رضوان and نوغانی دخت بهمنی, محسن},
title = {توصیف و تحلیل جریان های دانشی در شبکه سازمانی دانشگاه: مطالعه موردی},
journal = {پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌ عالی},
year = {2017},
volume = {23},
number = {1},
month = {August},
issn = {۱۰۲۱-۵۱۰۷},
pages = {73--93},
numpages = {20},
keywords = {مدیریت دانش، شبکه دانش سازمانی، جریان دانش، تحلیل شبکه اجتماعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T توصیف و تحلیل جریان های دانشی در شبکه سازمانی دانشگاه: مطالعه موردی
%A غفاریان سخن ور, زهرا
%A حسین قلی زاده, رضوان
%A نوغانی دخت بهمنی, محسن
%J پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌ عالی
%@ ۱۰۲۱-۵۱۰۷
%D 2017

[Download]