فقه و حقوق خانواده, دوره (21), شماره (65), سال (2017-1) , صفحات (31-54)

عنوان : ( سبب حصول مالکیت زوجه بر مهر )

نویسندگان: سیف اله احدی , محمدتقی فخلعی , محمدحسن حائری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عقد نکاح افزون بر جنبه اصلی و عبادی، یعنی حصول رابطه زوجیت میان زوج و زوجه و حق بهره وری جنسی ایشان از یکدیگر، دارای جنبه فرعی و مالی، یعنی مهر نیز است که زوج آن را به زوجه تملیک می کند. مسأله چالشی در بحث مزبور سبب حصول مالکیت زوجه بر مهر است که آیا به مجرد عقد نکاح، زوج مالک بضع و زوجه مالک تمام مهر می گردد، چنان که در عقود معاوضی به علت تعهد، هریک از طرفین مالی را تملیک می نماید تا مال دیگر را تملک نماید؟ یا این که در عقد نکاح تنها نصف مهر با عقد و نصف دیگر با دخول یا سایر عوامل به ملکیت زوجه در می آید؟ سه قول در مسأله مطرح شده است؛ حصول مالکیت زوجه بر تمام مهر به مجرد عقد، حصول مالکیت زوجه بر نصف مهر به مجرد عقد، و قول به توقف. نتیجه پژوهش نشان می دهد نویسندگان پس از بررسی نصوص و عبارات فقها، دلالت ادله بر قول اول را تام یافته اند؛ اما دو قول دیگر را پس از بازخوانی ادله ، قابل خدشه و غیر موجه دانسته اند

کلمات کلیدی

, عقد نکاحُ, مالکیت مهر, استقرار مهر , تنصیف مهر , طلاق قبل از
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063514,
author = {احدی, سیف اله and فخلعی, محمدتقی and حائری, محمدحسن},
title = {سبب حصول مالکیت زوجه بر مهر},
journal = {فقه و حقوق خانواده},
year = {2017},
volume = {21},
number = {65},
month = {January},
issn = {1735-6695},
pages = {31--54},
numpages = {23},
keywords = {عقد نکاحُ- مالکیت مهر- استقرار مهر - تنصیف مهر - طلاق قبل از مهر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سبب حصول مالکیت زوجه بر مهر
%A احدی, سیف اله
%A فخلعی, محمدتقی
%A حائری, محمدحسن
%J فقه و حقوق خانواده
%@ 1735-6695
%D 2017

[Download]