تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی, دوره (51), شماره (4), سال (2017-3) , صفحات (93-111)

عنوان : ( چارچوب سواد اطلاعاتی 2016 در وب سایت کتابخانه های دانشگاه های برتر ایران و رویکرد دانشجویان به مصداقهای آن )

نویسندگان: سیده مهناز احمدی , عاطفه شریف , محسن نوکاریزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به منظور شناسایی میزان حضور مصداق های پشتیبان چارچوب سواد اطلاعاتی در وب سایت کتابخانه های دانشگاه های برتر ایران در مقایسه با وب سایت کتابخانه های دانشگاه های برتر جهان انجام پذیرفت. روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و به روش ارزیابانه و پیمایشی صورت پذیرفت. شیوه نمونه گیری هدفمندو نمونه شامل 10 وب سایت کتابخانه ای دانشگاه های برتر ایران و 10 وب سایت از کتابخانه های دانشگاه های برتر جهان است. در بررسی رویکرد دانشجویان، تمام دانشجویان تحصیلات تکمیلی علم اطلاعات و دانش شناسی به روش سرشماری مورد پیمایش قرار گرفت. ابزارهای گردآوری اطلاعات سیاهه وارسی و پرسشنامه پژوهشگر ساخته است. یافته ها: 48 مصداق پشتیبان سواد اطلاعاتی شناسایی و بر پایه چارچوب سواد اطلاعاتی 2016 دسته بندی شد. براساس یافته های به دست آمده، حضور مصداق های پشتیبان سواد اطلاعاتی در وب سایت های کتابخانه های دانشگاه های برتر جهان بیشتر از ایران است. وب سایت کتابخانه دانشگاه های واشنگتن و پنسیلوانیا در رتبه نخست و دانشگاه صنعتی اصفهان در آخرین رتبه قرار گرفتند. یافته ها نشان داد در چارچوبی که آشنایی دانشجویان کم است، میزان استفاده از آن نیز کاهش می یابد و این دو بر ضرورت حضور آن از دید دانشجویان تأثیرگذار است.

کلمات کلیدی

, چارچوب سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی 2016, استاندارهای سواد اطلاعاتی 2002, کتابخانه های دانشگاهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063518,
author = {احمدی, سیده مهناز and عاطفه شریف and نوکاریزی, محسن},
title = {چارچوب سواد اطلاعاتی 2016 در وب سایت کتابخانه های دانشگاه های برتر ایران و رویکرد دانشجویان به مصداقهای آن},
journal = {تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی},
year = {2017},
volume = {51},
number = {4},
month = {March},
issn = {1338-1026},
pages = {93--111},
numpages = {18},
keywords = {چارچوب سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی 2016، استاندارهای سواد اطلاعاتی 2002، کتابخانه های دانشگاهی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T چارچوب سواد اطلاعاتی 2016 در وب سایت کتابخانه های دانشگاه های برتر ایران و رویکرد دانشجویان به مصداقهای آن
%A احمدی, سیده مهناز
%A عاطفه شریف
%A نوکاریزی, محسن
%J تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی
%@ 1338-1026
%D 2017

[Download]