مهندسی اکو سیستم بیابان, دوره (6), شماره (14), سال (2017-6) , صفحات (21-32)

عنوان : ( بررسی چگونگی تأثیر بوته های گیاهی بر میزان فرسایش و رسوب بادی در مناطق خشک ( مطالعۀ موردی: منطقۀ صبریِ شهرستان سبزوار) )

نویسندگان: هانیه پورجواد , علیرضا راشکی , محسن حسینعلی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر پوشش گیاهی بر فرایند فرسایش بادی به‌ویژه در مناطق خشک، شناخته شده است؛ اما خلأ پژوهش‌هایی که به ارزیابی کمّی این تأثیر اقدام کرده باشند، کاملاً مشهود است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی چگونگی تأثیر گیاهان با ابعاد مختلف بر فرسایش بادی است. بدین منظور دو سایت دارای تک‌پوشش گیاهی، شامل چرخه (Launaea spinosa) و کاهوی وحشی (Lactuca serriola) و سایت شاهد در منطقۀ صبری شهرستان سبزوار انتخاب شد. میزان فرسایش و رسوب بادی در بازه‌های زمانی 21 روزه در تابستان سال 1394، توسط پین‌های مدرج اندازه‌گیری شد. سپس آزمون توکی بین سه سایت و بخش‌های مختلف اطراف گیاه صورت پذیرفت. همچنین نقشۀ تغییرات مکانی فرسایش بادی در حضور گیاه، با روش کریجینگ معمولی استخراج شد. وجود اختلاف معنی‌دار در فرسایش بادی دو سایت مطالعاتی حاکی از نقش مهم ویژگی‌هایی نظیر نوع، ارتفاع و عرض گیاه بر میزان تأثیرگذاری آن بر فرسایش بادی است. همچنین نتایج نشان داد فاصلۀ مؤثر بر فرسایش بادی در گیاه چرخه و کاهوی وحشی، به‌ترتیب 2/8 و 3/4 برابر ارتفاع است. میزان فرسایش در طرفین دو گیاه به‌ترتیب در محدوده‌ای با ابعاد 0/74 و یک برابر عرض گیاه در جهت باد و 0/31 و 0/45 برابر عرض گیاه عمود بر جهت باد، بیش از حد نرمال است

کلمات کلیدی

, مناطق خشک, فرسایش بادی, پوشش گیاهی, میان‌یابی, سبزوار.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063533,
author = {پورجواد, هانیه and راشکی, علیرضا and محسن حسینعلی زاده},
title = {بررسی چگونگی تأثیر بوته های گیاهی بر میزان فرسایش و رسوب بادی در مناطق خشک ( مطالعۀ موردی: منطقۀ صبریِ شهرستان سبزوار)},
journal = {مهندسی اکو سیستم بیابان},
year = {2017},
volume = {6},
number = {14},
month = {June},
issn = {۲۵۳۸-۶۳۳۶},
pages = {21--32},
numpages = {11},
keywords = {مناطق خشک، فرسایش بادی، پوشش گیاهی، میان‌یابی، سبزوار.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی چگونگی تأثیر بوته های گیاهی بر میزان فرسایش و رسوب بادی در مناطق خشک ( مطالعۀ موردی: منطقۀ صبریِ شهرستان سبزوار)
%A پورجواد, هانیه
%A راشکی, علیرضا
%A محسن حسینعلی زاده
%J مهندسی اکو سیستم بیابان
%@ ۲۵۳۸-۶۳۳۶
%D 2017

[Download]