کنفرانس سالانه رویکردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی , 2016-02-05

عنوان : ( اثربخشی کتاب تفکر و پژوهش بر ارتقای مهارت پژوهشی، روحیه پژوهشگری دانش آموزان ششم ابتدایی )

نویسندگان: زهره جاویدی , حسین کارشکی , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی کتاب تفکر و پژوهش ششم ابتدایی بر ارتقای روحیه پژوهشگری و مهارت پژوهش دانش آموزان است. روش تحقیق از نوع شبه آزمایشی با دو گروه کنترل و آزمایش است و جامعه آماری شامل دانش آموزان دختر ششم ابتدایی منطقه تبادکان مشهد است. از نمونه در دسترس 22دانش آموز انتخاب گردیده و در دو گروه با جایگزینی تصادفی قرار گرفتند. دو گروه از لحاظ میانگین معدل توسط مدرسه همتا سازی شده اند. در بررسیمتغیر روحیه پژوهشگری از تحلیل کوواریانس و در بررسی متغیر مهارت پژوهش از آزمون t مستقل برای مقایسه دو گروه استفاده شده است. ابزارها شاملپرسشنامه روحیه پژوهشگری ساخته محمد شریفی ) 1332 ( و چک لیست مهارت پژوهشی محقق ساخته می باشد. نتایج تحقیق نشان داد عملکرد و نگرش دو گروه کنترل و آزمایش در حوزه مهارت پژوهش و روحیه پژوهشگری تفاوت معناداری دارد به این معنی که کتاب تفکر و پژوهش ششم ابتدایی توانسته است روحیه پژوهشگری و مهارت پژوهش دانش آموزان را ارتقا بخشد و در بین این دو متغیر مقدار اندازه اثر )اثربخشی( روحیه پژوهشگری از مقدار اندازه اثر پژوهشگری بیشتر است.

کلمات کلیدی

, کتاب تفکر و پژوهش ششم ابتدایی , روحیه پژوهشگری, مهارت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063548,
author = {جاویدی, زهره and کارشکی, حسین and جاویدی کلاته جعفرابادی, طاهره},
title = {اثربخشی کتاب تفکر و پژوهش بر ارتقای مهارت پژوهشی، روحیه پژوهشگری دانش آموزان ششم ابتدایی},
booktitle = {کنفرانس سالانه رویکردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کتاب تفکر و پژوهش ششم ابتدایی ، روحیه پژوهشگری، مهارت پژوهش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثربخشی کتاب تفکر و پژوهش بر ارتقای مهارت پژوهشی، روحیه پژوهشگری دانش آموزان ششم ابتدایی
%A جاویدی, زهره
%A کارشکی, حسین
%A جاویدی کلاته جعفرابادی, طاهره
%J کنفرانس سالانه رویکردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی
%D 2016

[Download]