تحقیقات دام و طیور, دوره (5), شماره (2), سال (2016-9) , صفحات (37-52)

عنوان : ( اثرات استفاده از میوه بلوط خام و عمل آوری شده به جای ذرت بر عملکرد، صفات کمی و کیفی تخم مرغ و متابولیت های خونی در مرغ های تخم گذار سویه های لاین W-36 )

نویسندگان: فاروق کارگر , حسن کرمانشاهی , علی جوادمنش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثرات استفاده از میوه بلوط خام و عمل­آوری شده با هیدروکسید سدیم بر عملکرد و صفات کمی و کیفی تخم­مرغ و متابولیت‌‌های خون در مرغ‌های تخم­گذار، تعداد 336 قطعه مرغ بالغ سویه‌های-لاین W36 با سن 34 هفته تولید انتخاب و در یک طرح کاملاً تصادفی با 7 تیمار، و تکرار و 12 قطعه مرغ در هر تکرار به مدت 8 هفته مورد آزمایش قرار گرفتند. تیمارها به ترتیب شامل تیمار شاهد (بدون استفاده از میوه بلوط)، 10،5 و 15 درصد میوه بلوط خام و 10،5 و 15 درصد میوه بلوط عمل- آوری شده به مدت 24 ساعت با هیدروکسید سدیم پنج درصد بودند. نتایج نشان داد که با انجام عمل­آوری با هیدروکسید سدیم، میزان پروتئین خام میوه بلوط از 19/4 به 15/7 درصد افزایش و تانن آن نیز از 87/8 به 87/0 درصد کاهش یافت. اسیدهای آمینه متیونین، سیستین و لیزین نیز بعد از فرآوری به ترتیب از 063/0، 025/0 و 122/0 به 076/0، 067/0 و 285/0 افزایش یافت. تفاوت معنی­داری در سفیده تخم­مرغ بین تیمارها مشاهده شده به طوریکه تیمار شاهد بیشترین و تیمار 15 درصد بلوط خام کمترین میزان را داشت. درصد زرده تخم مرغ­های تغذیه شده با بلوط خام و عمل­آوری شده به طور معنی­داری بیشتر از گروه شاهد بود (05/0≥P). اختلاف معنی‌داری در صفات عملکردی بین تیمارها مشاهده نشد. ضخامت پوسته دارای اختلاف معنی­داری بین تیمارها بود. به طوریکه در تیمار شاهد بیشترین مقدار (08/394 میکرومتر) و تیمار حاوی 15 درصد میوه بلوط خام کمترین (16/386 میکرومتر) مقدار بود. استفاده از 10 درصد میوه بلوط عمل­آوری شده با توجه به زیاد بودن بلوط و همچنین ارزان بودن آن و بالا بودن قیمت ذرت می‌تواند جایگزین مناسبی برای ذرت باشد.

کلمات کلیدی

, صفات عملکردی, عملآوری, کیفیت تخممرغ, مرغ تخمگذار, میوه بلوط, هیدروکسید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063550,
author = {کارگر, فاروق and کرمانشاهی, حسن and جوادمنش, علی},
title = {اثرات استفاده از میوه بلوط خام و عمل آوری شده به جای ذرت بر عملکرد، صفات کمی و کیفی تخم مرغ و متابولیت های خونی در مرغ های تخم گذار سویه های لاین W-36},
journal = {تحقیقات دام و طیور},
year = {2016},
volume = {5},
number = {2},
month = {September},
issn = {2322-1747},
pages = {37--52},
numpages = {15},
keywords = {صفات عملکردی، عملآوری، کیفیت تخممرغ، مرغ تخمگذار، میوه بلوط، هیدروکسید سدیم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرات استفاده از میوه بلوط خام و عمل آوری شده به جای ذرت بر عملکرد، صفات کمی و کیفی تخم مرغ و متابولیت های خونی در مرغ های تخم گذار سویه های لاین W-36
%A کارگر, فاروق
%A کرمانشاهی, حسن
%A جوادمنش, علی
%J تحقیقات دام و طیور
%@ 2322-1747
%D 2016

[Download]