نخستین کنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران , 2015-09-06

عنوان : ( بررسی نقش شیوه های فرزندپروری مادر بر رشد هیجانی کارکردی کودکان زیر سه ونیم سال )

نویسندگان: مریم جان فداه دربادام , سیدامیر امین یزدی , حسین کارشکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی شیوه فرزندپروری مادر با رشد هیجانی کارکردی کودک، در کودکان زیر سه و نیم سال انجام شد. جامعه آماری مورد مطالعه در پژوهش حاضر تمام مادران شهر مشهد هستند که دارای کودک زیر سه و نیم هستند. نمونه پژوهش شامل 210 نفر بود که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه رشد هیجانی کارکردی گرینسپن و شیوه فرزندپروری رابینسون و همکاران بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته ها نشان داد که شیوه فرزندپروری مقتدر مادر می تواند رشد هیجانی کارکردی کودک را پیش بینی کند اما شیوه فرزند پروری سهل گیر و استبدادی، ارتباطی با رشدهیجانی کارکردی ندارد و نمی تواند رشد هیجانی کارکردی کودک را پیش بینی کند. نتایج حاکی از آن بود که شیوه فرزندپروری مقتدر مادر، می تواند باعث رشد هیجانی کارکردی بهتری در کودک شود. یافته ها نقش و اهمیت مادر و شیوه فرزندپروری را در بهبود رشد هیجانی کارکردی کودک نشان می دهد.

کلمات کلیدی

, شیوه فرزندپروری مقتدر, مستبد, و سهل گیر , رشد هیجانی کارکردی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063553,
author = {جان فداه دربادام, مریم and امین یزدی, سیدامیر and کارشکی, حسین},
title = {بررسی نقش شیوه های فرزندپروری مادر بر رشد هیجانی کارکردی کودکان زیر سه ونیم سال},
booktitle = {نخستین کنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران},
year = {2015},
location = {ايران},
keywords = {شیوه فرزندپروری مقتدر، مستبد، و سهل گیر ، رشد هیجانی کارکردی کودک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نقش شیوه های فرزندپروری مادر بر رشد هیجانی کارکردی کودکان زیر سه ونیم سال
%A جان فداه دربادام, مریم
%A امین یزدی, سیدامیر
%A کارشکی, حسین
%J نخستین کنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران
%D 2015

[Download]