دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی , 2016-02-04

عنوان : ( شناسایی مؤلفه های بازخورد بر اساس الگوی سایبرنتیک )

نویسندگان: حسین کارشکی , فاطمه حقدادی , مجتبی بذرافشان مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مقاله شناسایی مؤلفههای بازخورد براساس الگوی سایبرنتیک میباشد. محقق با رویکردی اکتشافی، نسبت به شناسایی مؤلفهها از مقالات و منابع مختلف اقدام نموده است. ابتدا 34 مؤلفه شناسایی شد و در مراحل بعد 34 مؤلفه به 23 مؤلفه و آنگاه به 13 مؤلفه کاهش یافت. سپس این مؤلفهها در اختیار 17 نفر از اساتید رشته مدیریت آموزشی،مدیریت و کامپیوتر و صاحبنظران سایبرنتیک و بازخورد در خارج از کشور قرار گرفت و پس از جمعآوری، با استفاده از دو روش شاخص روایی محتوایی ) CVI ( و میانگین هندسی، اعتبار این مؤلفهها بهدست آمد که در نهایت هشت مؤلفه )آسیبشناسی، ارتباطات، اطلاعات، تعاملات، رفتار، سازگاری، عملکرد و نظارت( به عنوان مؤلفههای نهایی، باقی ماند

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063554,
author = {کارشکی, حسین and حقدادی, فاطمه and بذرافشان مقدم, مجتبی},
title = {شناسایی مؤلفه های بازخورد بر اساس الگوی سایبرنتیک},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی},
year = {2016},
location = {تربیت حیدریه, ايران},
keywords = {https://www.civilica.com/Paper-MCED02-MCED02_057.html},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی مؤلفه های بازخورد بر اساس الگوی سایبرنتیک
%A کارشکی, حسین
%A حقدادی, فاطمه
%A بذرافشان مقدم, مجتبی
%J دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
%D 2016

[Download]