میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی, دوره (3), شماره (1), سال (2017-7) , صفحات (30-41)

عنوان : ( ارزیابی همبستگی بین حضور ژن های کد کننده انتروتوکسین (SEB,SEA و SEC) در استافیلوکوکوس اورئوس با پارامترهای میکروبی و شیمیایی در پنیر محلی شهرستان کلات )

نویسندگان: شیما فرهی , مسعود یاورمنش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محصولات لبنی سنتی یکی از مهمترین منابع جهت رشد و تولید انتروتوکسین توسط گونه های باکتری استافیلوکوکوس اورئوس می باشد.

کلمات کلیدی

, استافیلوکوکوس اوئوس, پارامترهای میکروبی و شیمیایی, پنیر محلی, ژن های کد کننده انتروتوکسین, هبستگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063563,
author = {شیما فرهی and یاورمنش, مسعود},
title = {ارزیابی همبستگی بین حضور ژن های کد کننده انتروتوکسین (SEB,SEA و SEC) در استافیلوکوکوس اورئوس با پارامترهای میکروبی و شیمیایی در پنیر محلی شهرستان کلات},
journal = {میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی},
year = {2017},
volume = {3},
number = {1},
month = {July},
issn = {2476-3403},
pages = {30--41},
numpages = {11},
keywords = {استافیلوکوکوس اوئوس، پارامترهای میکروبی و شیمیایی، پنیر محلی، ژن های کد کننده انتروتوکسین، هبستگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی همبستگی بین حضور ژن های کد کننده انتروتوکسین (SEB,SEA و SEC) در استافیلوکوکوس اورئوس با پارامترهای میکروبی و شیمیایی در پنیر محلی شهرستان کلات
%A شیما فرهی
%A یاورمنش, مسعود
%J میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی
%@ 2476-3403
%D 2017

[Download]