پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, دوره (1395), شماره (112), سال (2016-12) , صفحات (50-62)

عنوان : ( ارزیابی بیلان انرژی و تحلیل های اقتصادی کلزا در استان گلستان )

نویسندگان: محمدرضا درگاهی , محسن جهان , محمدتقی ناصری پور یزدی , رضا قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مقایسه بیلان انرژی و آنالیز اقتصادی تولید کلزا در مزارع آبی و دیم پژوهشی طی سال‌های 92-1390 در استان گلستان انجام شد. جهت دسترسی به اطلاعات مربوط به نهاده‌های ورودی و عملکرد کلزا، پرسش‌نامه‌هایی طراحی شد و توسط 300 کشاورز در 9 شهر استان به صورت چهره به چهره تکمیل شد. نتایج نشان داد که مقدار کل انرژی ورودی در مزارع آبی بیشتر از دیم بود. در هر دو سیستم، سوخت گازوئیل و کود نیتروژن به ترتیب بیشترین مقدار انرژی مصرفی را به خود اختصاص دادند. میانگین سهم انرژی‌های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر از کل انرژی‌های ورودی در هر دو سیستم به ترتیب 10 و 90 درصد بود که نشان می‌دهد در هر دو سیستم اثر انرژی‌های تجدیدناپذیر در افزایش عملکرد بیشتر از انرژ‌های تجدیدپذیر بود. کارایی مصرف انرژی، بهره‌وری انرژی، انرژی مخصوص و انرژی خالص در مزارع آبی به ترتیب 83/2، 11/0 کیلوگرم در مگاژول، 84/8 مگاژول در کیلوگرم و 91/37436 مگاژول در هکتار و در مزارع دیم به ترتیب 32/3، 13/0 کیلوگرم در مگاژول، 54/7 مگاژول در کیلوگرم و 98/30798 مگاژول در هکتار محاسبه شد. کل هزینه تولید و نسبت فایده به هزینه تولید در مزارع آبی به ترتیب معادل 11081550 ریال در هکتار و 09/2 و در مزارع دیم معادل 8312515 ریال در هکتار و 12/2 بدست آمد. به طور کلی، نتایج نشان داد که تولید کنونی کلزا در استان گلستان به لحاظ مصرف انرژی ناپایدار است، زیرا اتکاء زیاد به منابع انرژی تجدیدناپذیر، آلودگی‌های زیست محیطی و ناپایداری را بدنبال دارد، اگرچه از نظر اقتصادی دارای سود قابل قبولی است.

کلمات کلیدی

, انرژی تجدیدپذیر, انرژی مستقیم, بهره‌وری انرژی و پایداری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063565,
author = {درگاهی, محمدرضا and جهان, محسن and ناصری پور یزدی, محمدتقی and قربانی, رضا},
title = {ارزیابی بیلان انرژی و تحلیل های اقتصادی کلزا در استان گلستان},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت},
year = {2016},
volume = {1395},
number = {112},
month = {December},
issn = {2423-5423},
pages = {50--62},
numpages = {12},
keywords = {انرژی تجدیدپذیر، انرژی مستقیم، بهره‌وری انرژی و پایداری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی بیلان انرژی و تحلیل های اقتصادی کلزا در استان گلستان
%A درگاهی, محمدرضا
%A جهان, محسن
%A ناصری پور یزدی, محمدتقی
%A قربانی, رضا
%J پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت
%@ 2423-5423
%D 2016

[Download]