علوم باغبانی, دوره (30), شماره (4), سال (2017-2) , صفحات (643-650)

عنوان : ( تعیین درجه حرارت‌های کاردینال و واکنش جوانه زنی بذور به درجه حرارتهای مختلف در پنج رقم بذر چمن (turf Grass) )

نویسندگان: هادی خاوری , مرتضی گلدانی , محمد خواجه حسینی صالح اباد , محمود شور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هر گونۀ گیاهی از نظر نحوه واکنش جوانه‌زنی به درجه حرارت، دارای تنوع ژنتیکی خاصی است. از آنجا که جوانه‌زنی مرحله بحرانی در چرخه زندگی گیاهان می‌باشد. لذا به منظور تعیین درجه حرارت‌های کاردینال در پنج اکوتیپ چمن (فستوکا اروندیکا آستریکس، فستوکا اروندیکا الدورادو، فستوکا اروندیکا استارلت، لولیوم پرن و برموداگراس) در 8 سطح درجه حرارت (5، 10، 15، 20، 25، 30، 35 و40 درجه سانتی‌گراد ) آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در آزمایشگاه تحقیقات دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. نتایج نشان داد که درصد جوانه زنی، سرعت جوانه-زنی، طول ریشه‌چه، طول ساقه‌چه، نسبت طول ریشه‌چه به ساقه‌چه و شاخص بنیه گیاهچه تحت تاثیر درجه حرارت، ارقام چمن و برهمکنش رقم و درجه حرارت در سطح احتمال یک درصد قرار گرفتند. بیشترین صفات مورد مطالعه در درجه حرارت 25 درجه سانتی‌گراد ، بیشترین درصد و سرعت جوانه¬زنی در رقم آستریکس وحداکثر طول ریشه‌چه، طول ساقه‌چه در رقم لولیوم و حداکثر شاخص بنیه گیاهچه در رقم الدورادو مشاهده شد. درجه حرارت بالاتر و پایین¬تر از درجه حرارت‌ مطلوب کاهش معنی¬داری در مقادیر مذکور را بدنبال داشت. بین ارقام چمن از نظر واکنش به دماهای کاردینال تنوع وجود داشت. به نظر می‌رسد علت این تنوع دمایی گرمسیر و سردسیر بودن اکوتیپ‌های مورد مطالعه باشد.

کلمات کلیدی

, چمن, درجه حرارت‌های کاردینال, شاخص¬های جوانه¬زنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063570,
author = {خاوری, هادی and گلدانی, مرتضی and خواجه حسینی صالح اباد, محمد and شور, محمود},
title = {تعیین درجه حرارت‌های کاردینال و واکنش جوانه زنی بذور به درجه حرارتهای مختلف در پنج رقم بذر چمن (turf Grass)},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2017},
volume = {30},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-4730},
pages = {643--650},
numpages = {7},
keywords = {چمن، درجه حرارت‌های کاردینال، شاخص¬های جوانه¬زنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین درجه حرارت‌های کاردینال و واکنش جوانه زنی بذور به درجه حرارتهای مختلف در پنج رقم بذر چمن (turf Grass)
%A خاوری, هادی
%A گلدانی, مرتضی
%A خواجه حسینی صالح اباد, محمد
%A شور, محمود
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2017

[Download]