علوم باغبانی, دوره (29), شماره (4), سال (2016-2) , صفحات (528-536)

عنوان : ( تأثیر یون پتاسیم روی مهار شوری در گیاه دارویی گل مغربی )

نویسندگان: مرتضی گلدانی , احسان کشمیری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شوری یکی از مهمترین عوامل کاهش رستنیهای طبیعی در بسیاری از مناطق دنیا به ویژه ایران است . گل مغربی گیاهی است از خانواده که از نظر دارویی و تغذیهای از اهمیت بالایی برخوردار است. این پژوهش به منظور ارزیابی سطوح مقاومت به شوری این گیاه و نقش Onagraceae تغذیه پتاسیم در کاهش اثرات شوری انجام شد. بدین منظور آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی بر روی گیاه گل مغربی با پنج سطح شوری کلرید 15 میلی مولار) در سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی / 90 و 120 میلی مولار) و دو سطح کلرید پتاسیم (صفر و 02 ،60 ، سدیم (صفر، 30 مشهد در سال 1390 انجام شد. نتایج حاصل حاکی از کاهش سطح برگ، تعداد برگ، وزن خشک برگ، وزن تک برگ، حجم ریشه، وزن خشک ریشه، فتوسنتز، هدایت روزنهای و شاخص کلروفیل برگها در بالاترین سطح غلظت شوری بود به طوری که میزان فتوسنتز در بالاترین سطح شوری به میزان 12 درصد نسبت به شاهد کاهش یافت. کاربرد پتاسیم تاثیر مثبتی بر تحمل گیاه به شوری داشت و سبب کاهشتجمع سدیم و افزایش درصد پتاسیم در برگها گردید. همچنین کاربرد پتاسیم در بالاترین سطح شوری تعداد برگ را به میزان 32 درصد نسبت به همان سطح شوری بدون کاربرد پتاسیم افزایش داد. از طرفی نتایج نشان داد که این گیاه تا حد زیادی به سطوح شوری 30 تا 60 میلیمولار در این آزمایش مقاومت داشته و میتواند تولید قابل توجهی در این سطوح از شوری داشته باشد.

کلمات کلیدی

, تغذیه پتاسیم, صفات ظاهری, کلرید سدیم, گل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063571,
author = {گلدانی, مرتضی and کشمیری, احسان},
title = {تأثیر یون پتاسیم روی مهار شوری در گیاه دارویی گل مغربی},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2016},
volume = {29},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-4730},
pages = {528--536},
numpages = {8},
keywords = {تغذیه پتاسیم، صفات ظاهری، کلرید سدیم، گل مغربی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر یون پتاسیم روی مهار شوری در گیاه دارویی گل مغربی
%A گلدانی, مرتضی
%A کشمیری, احسان
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2016

[Download]