علوم باغبانی, دوره (30), شماره (3), سال (2016-10) , صفحات (366-375)

عنوان : ( تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و فسفر بر شاخصهای رشد اندام هوایی و زیر زمینی گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea) )

نویسندگان: مرتضی گلدانی , حسین زارع , مریم کمالی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر عناصر نیتروژن و فسفر بر خصوصیات رشدی گیاه دارویی سرخارگل، آزمایشی گلدانی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل دو کود نیتروژن (0، 1 و 2 گرم در کیلوگرم خاک) و فسفر (0، 75/0 و 5/1 گرم در کیلوگرم خاک) بود. به این منظور کود نیتروژن به صورت سرک و به طور مساوی در دو نوبت (ابتدای نشاء کاری و یک ماه بعد از نشاء) و کود فسفر در هنگام نشاء بر اساس مقادیر گفته شده به خاک اضافه شد. صفات مورد مطالعه شامل ارتفاع، تعداد شاخه جانبی، سطح و وزن برگ، وزن ساقه، نسبت وزن برگ به ساقه، وزن خشک اندام هوایی، تعداد و وزن گل، شاخص کلروفیل، مجموع طول ریشه، میانگین قطر ریشه، میانگین سطح ریشه، وزن خشک ریشه و نسبت ساقه به ریشه بوته بود. نتایج نشان داد برهمکنش دو تیمار کودی نیتروژن × فسفر در صفات وزن خشک برگ و نسبت وزن خشک اندام هوایی به ریشه معنی دار شد. حداکثر تعداد گل با 4/4 عدد در تیمار 1 گرم نیتروژن حاصل شد و بیشترین میزان وزن خشک گل به میزان 9/7 گرم در هر بوته در تیمار 2 گرم نیتروژن مشاهده شد. به طور کلی در صفات ارتفاع گیاه، تعداد گل و وزن خشک گل کاربرد 1 گرم نیتروژن و در صفات سطح و وزن خشک برگ و وزن خشک ریشه کاربرد 5/1 گرم فسفر در هر کیلوگرم خاک مطلوب بود. در نهایت نتایج نشان داد که کاربرد 2 گرم نیتروژن و 5/1 گرم فسفر در هر کیلوگرم خاک بهترین شرایط رشدی و عملکرد را در این گیاه ایجاد میکند.

کلمات کلیدی

, شاخص کلروفیل, کود شیمیایی, وزن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063572,
author = {گلدانی, مرتضی and زارع, حسین and کمالی, مریم},
title = {تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و فسفر بر شاخصهای رشد اندام هوایی و زیر زمینی گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea)},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2016},
volume = {30},
number = {3},
month = {October},
issn = {2008-4730},
pages = {366--375},
numpages = {9},
keywords = {شاخص کلروفیل،کود شیمیایی، وزن خشک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و فسفر بر شاخصهای رشد اندام هوایی و زیر زمینی گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea)
%A گلدانی, مرتضی
%A زارع, حسین
%A کمالی, مریم
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2016

[Download]