مطالعات پیشگیری از جرم, دوره (11), شماره (40), سال (2016-12) , صفحات (91-114)

عنوان : ( ارزیابی تأثیر شدت عمل مجازات ها در تحقق اهداف نظام کیفری )

نویسندگان: عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی , محبوبه جمالی باقرآبادی , محمد جواد ساداتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شماری از فیلسوفان و نظریهپردازان مجازات، بر این عقیدهاند که رشونت نه ته در واکنشهای کی ری از این قابلیت برروردار است تا اهدافی ه چون پیشگیری از تکرار جرم، اصلاح بزهکار و افزایش امنیت عمومی از طریق سلب توان بزهکاری را فراه آورد. این اندیشمندان تأکید میکنند که مجازاتهای شدید میتواند بازدارنده باشد؛ موجب برانگیختن حس ندامت ارلاقی در بزهکاران شده و یا دست ک به واسطه سلب توان آنان، امکان ارتکاب جرم را به حداقه برساند. در تقابه با این پیش فرضهای فلس ی آرمانگرایانه، پژوهشهای تجربی به اثبات رساندهاند که مجازاتهای شدید بررلاف تصور مرسوم اثر بازدارندگی نداشته و نیز از این قابلیت برروردار نیستند که حس بدهکار بودن به بزهدیده و جامعه را در بزهکار شعلهور کنند. برعکس، رشونت مجازات نیرویی تمام عیار برای زنده نگهداشتن حس انتقام از جامعه در بزهکار به شمار میآید. بدین ترتیب، پیشفرض بنیادین مقاله پیش رو آن است که رشونت مجازات ک ترین تأثیر را در تحقق اهداف نظام کی ری دارد. برای اثبات این فرضیه، روش فراتحلیه مورد است اده قرار میگیرد.

کلمات کلیدی

, واژهگانکلیدی: رشونت کی ری, بازدارندگی, اصلاح و ندامت ارلاقی, ناتوان سازی, مجازات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063574,
author = {جوان جعفری بجنوردی, عبدالرضا and جمالی باقرآبادی, محبوبه and محمد جواد ساداتی},
title = {ارزیابی تأثیر شدت عمل مجازات ها در تحقق اهداف نظام کیفری},
journal = {مطالعات پیشگیری از جرم},
year = {2016},
volume = {11},
number = {40},
month = {December},
issn = {2008-0042},
pages = {91--114},
numpages = {23},
keywords = {واژهگانکلیدی: رشونت کی ری، بازدارندگی، اصلاح و ندامت ارلاقی، ناتوان سازی، مجازات حبس.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی تأثیر شدت عمل مجازات ها در تحقق اهداف نظام کیفری
%A جوان جعفری بجنوردی, عبدالرضا
%A جمالی باقرآبادی, محبوبه
%A محمد جواد ساداتی
%J مطالعات پیشگیری از جرم
%@ 2008-0042
%D 2016

[Download]