تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران, دوره (24), شماره (2), سال (2017-3) , صفحات (208-220)

عنوان : ( زیرگونه جدیدی از سنجد تلخ برای ایران (Elaeagnus rhamnoides (L.) A.Nelson) بر اساس داده های مولکولی )

نویسندگان: حمید آهنی , حمید جلیلوند , جمیل واعظی , سید احسان ساداتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سنجد تلخ (Elaeagnus rhamnoides) گیاهی دارویی، مقاوم به خشکی، تثبیت کننده¬ی ازت و پیش آهنگ جنگلی است. در این پژوهش برای اولین بار در ایران، شناسایی مولکولی سنجد تلخ در رویشگاه¬های مختلف کشور و مقایسه¬ی آنها با زیرگونه¬های شناخته شده در سایر نقاط جهان انجام می¬گیرد. از پنج رویشگاه در استان¬های البرز، مازندران، آذربایجان شرقی و غربی و قزوین نمونه¬برداری صورت گرفت. از نشانگر هسته¬ای ITS ریبوزومی در مطالعه مولکولی استفاده شد. پس از استخراج DNA و انجام واکنش زنجیره¬ای پلیمراز، توالی¬های بدست آمده از این مطالعه به همراه توالی¬های بانک ژن مربوط به زیرگونه¬های سنجد تلخ در سایر نقاط دنیا، در یک ماتریس همردیف شده و مورد تجزیه و تحلیل فیلوژنتیکی Bayesian و شبکه¬ی TCS قرار گرفتند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که نمونه¬های جمع¬آوری شده از استان¬های البرز، مازندران، آذربایجان شرقی و قزوین متعلق به زیرگونه¬ی قفقازی E. rhamnoides subsp. caucasica هستند، اما نمونه¬ی جمع¬آوری شده از استان آذربایجان غربی با دو تفاوت نوکلئوتیدی بعنوان یک زیرگونه¬ی جدید و با نام E. rhamnoides subsp. azerbaijanica معرفی می¬شود.

کلمات کلیدی

, تجزیهوتحلیل فیلوژنتیکی, سنجد تلخ, شناسایی مولکولی, گیاه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063580,
author = {حمید آهنی and حمید جلیلوند and واعظی, جمیل and سید احسان ساداتی},
title = {زیرگونه جدیدی از سنجد تلخ برای ایران (Elaeagnus rhamnoides (L.) A.Nelson) بر اساس داده های مولکولی},
journal = {تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران},
year = {2017},
volume = {24},
number = {2},
month = {March},
issn = {1735-0891},
pages = {208--220},
numpages = {12},
keywords = {تجزیهوتحلیل فیلوژنتیکی، سنجد تلخ، شناسایی مولکولی، گیاه دارویی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T زیرگونه جدیدی از سنجد تلخ برای ایران (Elaeagnus rhamnoides (L.) A.Nelson) بر اساس داده های مولکولی
%A حمید آهنی
%A حمید جلیلوند
%A واعظی, جمیل
%A سید احسان ساداتی
%J تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران
%@ 1735-0891
%D 2017

[Download]