تولیدات گیاهی, دوره (39), شماره (4), سال (2017-3) , صفحات (87-100)

عنوان : ( یررسی ترکیبات اسانس پونه (Mentha longifolia L) منبع غنی از پولگون در پنج رویشگاه استان فارس )

نویسندگان: پیمان آذرکیش , محمد مقدم , جمیل واعظی , عبدالله قاسمی پیربلوطی , غلامحسین داوری نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پونه (Mentha longifolia syn. Mentha sylvestris)گیاه دارویی و معطر ارزشمند متعلق به خانواده نعناعیان می‌باشد. اینگیاهبه‌صورت سنتیبه‌عنوان محرک، مقوی، ضداسپاسم، ضدنفخ، منقبض‌کننده کیسه صفرا، آرام‌بخش و مطبوع درایرانمصرف می‌شود.هدفازاینمطالعهبررسی میزان واجزایتشکیل‌دهندهاسانس پیکررویشی پونه در پنج رویشگاه آن در استان فارس بود.پیکررویشی پونه‌ها در مرحله گلدهی کامل از رویشگاه طبیعی آن‌ها جمع‌آوری و در سایه خشک شدند. نمونه‌های خشک شده به روش تقطیر با آب توسط دستگاه کلونجر اسانس‌گیری شدند. اجزای تشکیل‌دهنده اسانس‌ها با استفاده از دستگاه GC و GC/MS شناسایی شدند. نتایج نشان داد که بیشترین و کمترین بازده اسانس به‌ترتیب از اکوتیپ‌های مرودشت (5/5 درصد) و لارستان (1/17 درصد) بدست آمد. در مجموع به‌ترتیب 33، 32، 26، 27 و 28 ترکیب در اسانس اکوتیپ‌های سپیدان، آبشار مارگون، جهرم، لارستان و مرودشتشناسایی شد. به‌طورکلی منوترپن‌های اکسیژنه فراوان‌ترین دسته ترکیبات موجود در اسانس اکوتیپ‌های مورد مطالعه بود. ترکیبات عمده اسانس اکوتیپ‌ها شامل پولگون (25/36 – 53/44 درصد)، پیپریتنون (4/93 - 43/9 درصد)، 1 و 8 سینئول (1/1 - 13/33 درصد)، پیپریتنون اکسید (1/06 - 19/33 درصد) و منتون (0/98 - 10/28 درصد) بودند. با توجه به ارزش دارویی پولگون، در این تحقیق اسانس گیاه فوق دارای درصد بالایی از این ترکیب بود و می‌توان نتیجه گرفت که پونه استان فارس منبع غنی از پولگون می‌باشد. بهترین اکوتیپ‌ها برای حصول بیشترین میزان اسانس و پولگون به ترتیب اکوتیپ‌های مرودشت وآبشار مارگون می‌باشند.

کلمات کلیدی

, پونه, اسانس, پولگون, منوترپن, فارس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063582,
author = {آذرکیش, پیمان and مقدم, محمد and واعظی, جمیل and عبدالله قاسمی پیربلوطی and داوری نژاد, غلامحسین},
title = {یررسی ترکیبات اسانس پونه (Mentha longifolia L) منبع غنی از پولگون در پنج رویشگاه استان فارس},
journal = {تولیدات گیاهی},
year = {2017},
volume = {39},
number = {4},
month = {March},
issn = {2588-543X},
pages = {87--100},
numpages = {13},
keywords = {پونه، اسانس، پولگون، منوترپن، فارس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T یررسی ترکیبات اسانس پونه (Mentha longifolia L) منبع غنی از پولگون در پنج رویشگاه استان فارس
%A آذرکیش, پیمان
%A مقدم, محمد
%A واعظی, جمیل
%A عبدالله قاسمی پیربلوطی
%A داوری نژاد, غلامحسین
%J تولیدات گیاهی
%@ 2588-543X
%D 2017

[Download]