آبخیزداری ایران, دوره (11), شماره (37), سال (2017-7) , صفحات (25-33)

عنوان : ( اثر تغییرات بارش و کاربری اراضی بر تولید رسوب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز صنوبر- تربت حیدریه) )

نویسندگان: مریم آذرخشی , ابوالفضل مساعدی , مهدی بشیری , رعنا اوجاقلو شهابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرسایش خاک در حوزه‌های آبخیز تابعی از اقلیم، توپوگرافی، نوع خاک و کاربری اراضی می‌باشد. دراین بین، اهمیت بارش به دلیل نوسانات زیاد و کاربری اراضی به دلیل نقش آبخیزنشینان در توسعه جوامع بسیار مشهود است. در این تحقیق از داده‌های بارش، دبی و رسوب در دوره آماری 1388-1346 استفاده شد. وضعیت خشکسالی با شاخص SPI سه‌ماهه مشخص شد. با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای، نقشه کاربری اراضی در سه مقطع زمانی تهیه شده و تغییرات کاربری اراضی در آنها با یکدیگر مقایسه شد. نتایج نشان داد سطح مراتع و اراضی زراعی به‌ترتیب از 14% و 21% در ابتدای دوره مطالعاتی به 41% و 11% در انتهای دوره تغییر یافته است. اختلاف معنی‌داری در میزان رسوبدهی از ابتدای دوره تا انتهای آن قابل مشاهده است. درصد فراوانی وقوع خشکسالی از دوره اول به سوم تا سه برابر افزایش یافته است. نتایج آزمون من-کندال نشان داد که میزان رواناب در این مدت دارای روند منفی معنی‌دار درسطح اعتماد 95% می‌باشد. بنابراین به‌نظر می‌رسد افزایش وقوع خشکسالی‌ها و در نتیجه کاهش آبدهی رودخانه و تبدیل اراضی زراعی به مرتع منجر به کاهش میزان رسوب معلق حوزه آبخیز صنوبر شده است.

کلمات کلیدی

, تصاویر ماهواره‌ای, تحلیل روند, خشکسالی اقلیمی, دبی, منحنی سنجه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063587,
author = {مریم آذرخشی and مساعدی, ابوالفضل and مهدی بشیری and رعنا اوجاقلو شهابی},
title = {اثر تغییرات بارش و کاربری اراضی بر تولید رسوب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز صنوبر- تربت حیدریه)},
journal = {آبخیزداری ایران},
year = {2017},
volume = {11},
number = {37},
month = {July},
issn = {2008-9554},
pages = {25--33},
numpages = {8},
keywords = {تصاویر ماهواره‌ای، تحلیل روند، خشکسالی اقلیمی، دبی، منحنی سنجه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تغییرات بارش و کاربری اراضی بر تولید رسوب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز صنوبر- تربت حیدریه)
%A مریم آذرخشی
%A مساعدی, ابوالفضل
%A مهدی بشیری
%A رعنا اوجاقلو شهابی
%J آبخیزداری ایران
%@ 2008-9554
%D 2017

[Download]