چهارمین همایش نانو فن آوری در کشاورزی ، چشم انداز ها و افق های نوین , 2017-07-04

عنوان : ( مقایسه اثرات نانوذرات و میکروذرات اکسید روی Zno بر روی برخی از صفات رویشی کلزا )

نویسندگان: علی گنجعلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دهه اخیر کاربرد نانومواد به طور گسترده ای در جهان افزایش یافته است. اکثر مطالعات در زمینه اثرات نانوذرات بر روی گیاهان در مرحله جوانه زنی یا مراحل اولیه رشد گیاه (مرحله گیاهچهای) انجام شده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر دراز مدت این (ZnO) را در پاسخ به نانوذرات و میکروذرات اکسید روی (Brassica napus L.) نانوذرات بر روی گیاهان، تغییرات رشد گیاه کلزا به طور مقایسهای مورد بررسی قرار داده است. در این مطالعه برخی از معیارهای رشد شامل زیتوده گیاه، رشد ریشه، نسبت نوشاخه به ریشه، ارتفاع نوشاخه، تعداد برگ ها و سطح برگ مورد بررسی قرار گرفته است. در مجموع مطالعه حاضر نشان داد که اثرات منف ی نانوذرات ب ر روی صفات مور د سنجش بیشت ر ا ز اثرات میکروذرات نبود. این نتایج نشان میدهند که اثرات بازدارندگی بر روی رشد کلزا به واسطه جذب ذرات توسط ریشه و اثرات مابعد آنها بر روی متابولیسم ZnO تیمارهای نانوذرات و میکروذرات احتمالا با القاء ،Zn گیاه نبوده است. در مقابل، ممکن است این اثرات بازدارندگی تا اندازهای به واسطه آزادسازی یونهای سمی + 2 ZnO تراوشات ریشه، و یا برهمکنش های فیزیکی ذرات در سطح ریشه ایجاد شده باشند.

کلمات کلیدی

, Brassica napus L.) کلمات کلیدی: اکسید روی, صفات رویشی, کلزا ), نانوذرات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063589,
author = {گنجعلی, علی},
title = {مقایسه اثرات نانوذرات و میکروذرات اکسید روی Zno بر روی برخی از صفات رویشی کلزا},
booktitle = {چهارمین همایش نانو فن آوری در کشاورزی ، چشم انداز ها و افق های نوین},
year = {2017},
location = {کرج, ايران},
keywords = {Brassica napus L.) کلمات کلیدی: اکسید روی، صفات رویشی، کلزا )، نانوذرات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه اثرات نانوذرات و میکروذرات اکسید روی Zno بر روی برخی از صفات رویشی کلزا
%A گنجعلی, علی
%J چهارمین همایش نانو فن آوری در کشاورزی ، چشم انداز ها و افق های نوین
%D 2017

[Download]