جستارهای فقهی و اصولی, دوره (2), شماره (4), سال (2016-11) , صفحات (135-151)

عنوان : ( جستاری در ملاک حرمت فروش سلاح به مخالفان مذهبی )

نویسندگان: سیدمهدی مرویان حسینی , محمدتقی فخلعی , اکبر احمدپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بخش قابل توجهی از گزاره¬های موجود در ابواب مختلف فقه شیعی مبیّن وظیفه عملی مکلفان نسبت به مخالفان مذهبی است. فروش سلاح به مخالفان مذهبی یکی از این گزاره¬های فقهی است که در ضمن بحث مکاسب محرمه و حرمت فروش سلاح به دشمنان دین بیان شده است. مشهور فقهای امامیه از جمله امام خمینی ضمن تسری مفهوم لغوی اعداء دین و داخل دانستن مخالفان مذهبی در این مفهوم، فروش سلاح به مخالفان را در صورت تحقق یک سلسله شرایط خاص نامشروع و در مواردی مشروع دانسته¬اند. در این مقاله به بازخوانی حکم فقهی مسئله با رویکرد ویژه به دیدگاه امام خمینی، پرداخته شده است. همچنین تلاش شده تا در پرتو بیان آرای فقها درباره مسئله مورد اشاره، میان تصویر ارائه شده از مخالفان در نظرگاه مشهور فقها و امام خمینی مقایسه صورت گیرد.

کلمات کلیدی

, مکاسب محرمه, فروش سلاح, دشمنان دین, مخالفان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063593,
author = {مرویان حسینی, سیدمهدی and فخلعی, محمدتقی and احمدپور , اکبر},
title = {جستاری در ملاک حرمت فروش سلاح به مخالفان مذهبی},
journal = {جستارهای فقهی و اصولی},
year = {2016},
volume = {2},
number = {4},
month = {November},
issn = {2476-7565},
pages = {135--151},
numpages = {16},
keywords = {مکاسب محرمه، فروش سلاح، دشمنان دین، مخالفان مذهبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جستاری در ملاک حرمت فروش سلاح به مخالفان مذهبی
%A مرویان حسینی, سیدمهدی
%A فخلعی, محمدتقی
%A احمدپور , اکبر
%J جستارهای فقهی و اصولی
%@ 2476-7565
%D 2016

[Download]