جستارهای فقهی و اصولی, دوره (2), شماره (3), سال (2016-7) , صفحات (75-96)

عنوان : ( نقد و تحلیل ادله حجیت سیره متشرعه )

نویسندگان: محمدتقی فخلعی , محمدحسن حائری , بی بی زهرا احمدی سلیمانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

«سیره‌ی متشرّعه» به عنوان یکی از اسناد کشف شریعت، از دیرباز مورد توجّه اصولیان بوده است. با این وجود، کم‌تر پژوهش‌گری به فحص از ادلّه‌ی اعتبار آن همّت گماشته و تنها مسأله‌ای که محور بحث واقع گردیده، اعتماد بر حجیّت عقلی این نهاد پس از احراز معاصرت معصوم است. در نوشتار حاضر سعی بر آن شده است، ادلّه‌ی اعتبار «سیره‌ی متشرّعه» و جوانب آن مورد نقد و تحلیل دقیق واقع شود. نویسندگان در این مقاله، افزون بر مخدوش یافتن ادّعای اجماع در مسأله، مجموع دلایل و مؤیّدات یاد شده از «کتاب» و «سنّت» را مورد مناقشه قرار می‌دهند و با قائم یافتن دلیل عقل در مسأله، حجیّت ذاتی سیره‌های متشرّعه در عصر تشریع را به تقریری نو ثابت می‌کنند.

کلمات کلیدی

, سیره, متشرّعه, سیره‌ی متشرّعه, ادلّه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063595,
author = {فخلعی, محمدتقی and حائری, محمدحسن and احمدی سلیمانی, بی بی زهرا},
title = {نقد و تحلیل ادله حجیت سیره متشرعه},
journal = {جستارهای فقهی و اصولی},
year = {2016},
volume = {2},
number = {3},
month = {July},
issn = {2476-7565},
pages = {75--96},
numpages = {21},
keywords = {سیره، متشرّعه، سیره‌ی متشرّعه، ادلّه حجیّت.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقد و تحلیل ادله حجیت سیره متشرعه
%A فخلعی, محمدتقی
%A حائری, محمدحسن
%A احمدی سلیمانی, بی بی زهرا
%J جستارهای فقهی و اصولی
%@ 2476-7565
%D 2016

[Download]