هیدرولیک, دوره (12), شماره (1), سال (2017-6) , صفحات (43-57)

عنوان : ( بررسی تأثیر سیلاب ها و آبگیری سد کارون 4 بر تغییرات (ریخت شناسی رودخانه ارمند در ده سال اخیر (94-1384) )

نویسندگان: میلاد خواستار بروجنی , سعیدرضا خداشناس , حسین صمدی بروجنی , الهام طاهریان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ریختشناسی یکی از مهمترین شاخههای علم مهندسی رودخانه است که بررسی تغییرات آن در رودخانههایی که سدهای بزرگ را تغذیه میکنند، از اهمیت ویژهای برخوردار است. در حقیقت بدست آوردن درک بهتر از رفتار رودخانه موجب کاهش صدمات و آسیبهای احتمالی به سازههای هیدرولیکی و زیر ساخت- های عمومی میشود. در همین راستا در این پژوهش به بررسی تغییرات ریختشناسی رودخانه ارمند که از حوضه کارون شمالی سرچشمه میگیرد و نهایتاً وارد سد کارون 4 میشود، پرداخته شده است. در این مطالعه الگوی جابهجایی مجرای اصلی رودخانه، به همراه OLI و ETM+ با استفاده از 14 تصویر ماهوارهای لندست تغییرات عرض و سینوسیته حاصل از فرایندهای رسوبگذاری و فرسایش در ده سال منتهی به سال 1394 و ناشی از دو سیلاب بزرگ در این بازه زمانی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد متوسط جابهجایی مجرای 12 ) درصد ) 14 ) و 10 ) اصلی رودخانه منجر به فرسایش (رسوبگذاری) برای ساحل راست و چپ به ترتیب 15 عرض متوسط رودخانه است. همچنین نرخ خالص تغییرات مساحت ناشی از جابهجایی مجرای اصلی رودخانه 0 هکتار در سال بدست آمد. با بررسی تأثیر سیلابها مشخص / 0 و 74 / برای ساحل راست و چپ به ترتیب 11 شد در هر دو ساحل میزان فرسایش بیشتر از رسوبگذاری است و ساحل راست پویاتر از ساحل چپ است. بررسیهای مربوط به چهار بازه طولی در مسیر رودخانه نشان داد مقدار سینوسیته در تمام سالها با نزدیک شدن بازهها به مخزن سد کارون 4 افزایش مییابد. همچنین نتایج نشان داد که سد کارون 4 بر تمامی 3 کیلومتری تأثیر بسزایی دارد. / پارامترهای ریختشناسی رودخانه ارمند تا بازه ی 3.5 ;کیلومتری تاثیر بسزایی دارد.

کلمات کلیدی

, سنجش از دور, شاخصهای آب, فرسایش و رسوبگذاری, سیلابدشت.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063599,
author = {خواستار بروجنی, میلاد and خداشناس, سعیدرضا and حسین صمدی بروجنی and الهام طاهریان},
title = {بررسی تأثیر سیلاب ها و آبگیری سد کارون 4 بر تغییرات (ریخت شناسی رودخانه ارمند در ده سال اخیر (94-1384)},
journal = {هیدرولیک},
year = {2017},
volume = {12},
number = {1},
month = {June},
issn = {2345-4237},
pages = {43--57},
numpages = {14},
keywords = {سنجش از دور، شاخصهای آب، فرسایش و رسوبگذاری، سیلابدشت.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر سیلاب ها و آبگیری سد کارون 4 بر تغییرات (ریخت شناسی رودخانه ارمند در ده سال اخیر (94-1384)
%A خواستار بروجنی, میلاد
%A خداشناس, سعیدرضا
%A حسین صمدی بروجنی
%A الهام طاهریان
%J هیدرولیک
%@ 2345-4237
%D 2017

[Download]