تولید گیاهان زراعی, دوره (10), شماره (4), سال (2018-3) , صفحات (75-90)

عنوان : ( بهبود جوانه‌زنی، استقرار و عملکرد گیاهان سیب‌زمینی حاصل از ریزغده‌های تیمارشده توسط بنزیل آمینوپورین و آبسیزیک اسید )

نویسندگان: محمدجواد احمدی لاهیجانی , محمد کافی , احمد نظامی , جعفر نباتی , جان اروین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیب¬زمینی به عنوان چهارمین گیاه زراعی مهم مطرح است. از آنجایی¬که تکثیر سیب¬زمینی غالبا به¬صورت رویشی و از طریق غده می¬باشد، لذا افزایش تولید ریزغده¬های بذری با کیفیت و عاری از ویروس از اهمیت ویژه¬ای برخوردار است. هورمون‌های گیاهی دامنه وسیعی از فرایندهای رشد و تشکیل غده در سیب‌زمینی را کنترل می‌کنند. با توجه به کوچک و ضعیف بودن ریزغده¬ها و مشکلات اسقرار بوته¬ها در شرایط مزرعه، پژوهش¬های بیشتر جهت بهبود استقرار و عملکرد بوته¬ها ضروری به نظر می¬رسد. بنابراین، این پژوهش به منظور بررسی امکان بهبود جوانه‌زنی ریزغده‌ها و استقرار گیاهچه دو رقم ریزغده سیب‌زمینی (آگریا و فونتانه) توسط کاربرد تنظیم¬کننده¬های¬رشد (بنزیل-آمینوپورین- BAP و آبسیزیک¬اسید- ABA) انجام پذیرفت. مواد و روش¬ها: این آزمایش در دو مرحله‌ در دانشگاه فردوسی مشهد طی سال‌های 94-1393 اجرا شد. در مرحله اول، محلول‌پاشی گیاهان مادری در دو مرحله غده‌دهی و استولن‌دهی توسط تنظیم‌کننده‌های‌رشد (BAP، ABA و BAP+ABA، 50 میکرو مولار) در شرایط کنترل شده انجام گرفت. در مرحله دوم، غده‌های حاصل از مرحله اول از لحاظ ویژگی‌های جوانه‌زنی، استقرار و عملکرد در شرایط مزرعه مورد ارزیابی قرار گرفتند. آزمایش اول به¬صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی و آزمایش دوم به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک¬های کامل تصادفی انجام پذیرفت. ویژگی¬های از قبیل تعداد جوانه در ریزغده، طول جوانه¬، روز تا ظهور گیاهچه، درصد ظهور گیاهچه، تعداد ساقه در بوته، ویژگی¬های مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته¬ها: کاربرد BAP در مرحله غده‌دهی باعث افزایش طول جوانه‌ها به میزان 51 و 59 درصد به ترتیب در رقم آگریا و فونتانه در مقایسه با گیاهان شاهد شد. همچنین، کوتاه‌ترین روز تا ظهور گیاهچه در مقایسه با گیاهان شاهد در این تیمار مشاهده شد. رابطه خطی معنی‌داری بین طول جوانه و روز تا ظهور گیاهچه (88/0=R2) مشاهده شد. درصد ظهور گیاهچه و تعداد بوته مستقرشده با کاربرد BAP یا ABA افزایش یافتند، اما تأثیر تیمارهای مختلف بر رقم‌ها متفاوت بود. بیشترین درصد ظهور گیاهچه در تیمار کاربردABA در مرحله استولن¬دهی ثبت گردید که به‌طور میانگین 39 درصد بیش از گیاهان شاهد بود. همچنین، رقم فونتانه درصد ظهور گیاهچه (15 درصد) بیشتر از آگریا داشت. در رقم آگریا کاربرد BAP+ABA در مرحله غده‌دهی باعث افزایش تعداد جوانه¬ها به میزان 40 درصد در مقایسه با گیاهان شاهد شد، درحالی‌که بیشترین تعداد جوانه در غده در رقم فونتانه در تیمار BAP در مرحله غده‌دهی مشاهده شد که 38 درصد بیش از گیاهان شاهد بود. رابطه خطی معنی‌داری بین تعداد جوانه روی غده مادری و تعداد غده تولیدی در نسل بعد (53/0=R2) مشاهده شد. در هر دو رقم، گیاهان تیمارBAP+ABA در مرحله غده‌دهی بیشترین تعداد غده در بوته را تولید کردند. نتیجه¬گیری: نتایج نشان‌دهنده بهبود جوانه‌زنی غده‌ها و استقرار بوته‌ها و عملکرد غده و اجزای عملکرد در شرایط مزرعه در نتیجه کاربرد این تنظیم‌کننده‌های رشد بود، اما تاثیر آن¬ها بر صفات و رقم¬ها متفاوت بود. کاربرد BAP موجب افزایش طول جوانه¬ها و کاهش تعداد روز تا ظهور گیاهچه شد، درحالی¬که، ABA باعث بهبود درصد ظهور و استقرار گیاهچه شد. ازآنجایی‌که رشد جوانه‌ها تا حد زیادی متکی به غده مادری است، به نظر می‌رسد که هر دوی BAP و ABA موجب بهبود قدرت مقصدهای فیزیولوژیک یعنی غده‌ها شده و غده‌های قوی‌تر انرژی بیشتری برای حمایت جوانه‌ها در مراحل بعدی رشد در مزرعه را فراهم می‌کنند.

کلمات کلیدی

, سیتوکینین, روزتا ظهور گیاهچه, طول جوانه, ظهور گیاهچه, هورمون‌های گیاهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063601,
author = {احمدی لاهیجانی, محمدجواد and کافی, محمد and نظامی, احمد and نباتی, جعفر and جان اروین},
title = {بهبود جوانه‌زنی، استقرار و عملکرد گیاهان سیب‌زمینی حاصل از ریزغده‌های تیمارشده توسط بنزیل آمینوپورین و آبسیزیک اسید},
journal = {تولید گیاهان زراعی},
year = {2018},
volume = {10},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-739X},
pages = {75--90},
numpages = {15},
keywords = {سیتوکینین، روزتا ظهور گیاهچه، طول جوانه، ظهور گیاهچه، هورمون‌های گیاهی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهبود جوانه‌زنی، استقرار و عملکرد گیاهان سیب‌زمینی حاصل از ریزغده‌های تیمارشده توسط بنزیل آمینوپورین و آبسیزیک اسید
%A احمدی لاهیجانی, محمدجواد
%A کافی, محمد
%A نظامی, احمد
%A نباتی, جعفر
%A جان اروین
%J تولید گیاهان زراعی
%@ 2008-739X
%D 2018

[Download]