جستارهای نوین ادبی, دوره (2), شماره (191), سال (2016-3) , صفحات (93-121)

عنوان : ( فنون نظامی در تاریخ بیهقی )

نویسندگان: رضا رفایی قدیمی مشهد , زهرا اختیاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مقاله بررسی نمود ساختار نظامی و اصول جنگ در دوره غزنوی در کتاب تاریخ بیهقی است. تاریخ بیهقی آیینۀ تمام نمای دورۀ حکومت غزنوی است و علاوه بر ارزش¬های ادبی فراوان، می¬توان از دل آن مسائل قابل توجهی را بیرون کشید.جنگ و سپاه در دورۀ نگارش این کتاب ارزشمند از مسائل مهمی است که بیهقی به جزئیات آن¬ها اشارۀ¬ دقیقی مبذول داشته است. از سویی می¬توان با بررسی جنگ و اصول نظامی در این کتاب و سایر کتب تاریخی، سیر پیشرفت و تحول جنگ¬ها و مسائل نظامی را در طول تاریخ مشاهده کرد و به دورۀ معاصر رسید.در این مقاله اصول جنگی و نظامی که در کتاب «تاریخ بیهقی» بیان شده مورد بررسی قرار گرفته است. ساختار این مقاله شامل شش بخش (بخش اول: سیمای سپاه غزنوی در کلام بیهقی، بخش دوم: ارکان سپاه و دیوان عرض، بخش سوم: حقوق و خوراک سپاه، بخش چهارم: سلاح¬های سپاه و ادوات نظامی، بخش پنجم: شیوه¬های جنگ و بخش ششم: آیین¬های جنگ) می¬باشد.

کلمات کلیدی

, تاریخ بیهقی, جنگ, آیین های نظامی, غزنویان, سلطان مسعود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063605,
author = {رضا رفایی قدیمی مشهد and اختیاری, زهرا},
title = {فنون نظامی در تاریخ بیهقی},
journal = {جستارهای نوین ادبی},
year = {2016},
volume = {2},
number = {191},
month = {March},
issn = {۲۰۰۸-۷۱۸۷},
pages = {93--121},
numpages = {28},
keywords = {تاریخ بیهقی،جنگ،آیین های نظامی،غزنویان،سلطان مسعود},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فنون نظامی در تاریخ بیهقی
%A رضا رفایی قدیمی مشهد
%A اختیاری, زهرا
%J جستارهای نوین ادبی
%@ ۲۰۰۸-۷۱۸۷
%D 2016

[Download]