اندازه گیری تربیتی, دوره (6), شماره (24), سال (2017-3) , صفحات (171-200)

عنوان : ( رواسازی مقیاس هیجان‌های معلم در مدارس ابتدایی شهر مشهد )

نویسندگان: حسین کارشکی , محمد کوهی , آهنی زهرا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه: هیجان‌ها نقشی اساسی در محیط‌های آموزشی ایفا می‌کند لذا طراحی مقیاسی برای سنجش هیجان‌های معلمان موضوعی ارزشمند و قابل‌توجه است. هدف: هدف از مطالعه حاضر بررسی روایی و پایایی مقیاس هیجان‌های معلم در شهر مشهد بود. روش: روش پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی بود. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 320 نفر تعیین شد. شرکت‌کنندگان به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند. پرسشنامه هیجان‌های معلم (TEI) چن و مقیاس عاطفه مثبت و عاطفه منفی (PANAS) واتسون، کلارک و تلیگن توسط شرکت‌کنندگان به طور هم‌زمان تکمیل گردید. برای تعیین پایایی پرسشنامه، از روش همسانی درونی (ضریب آلفا) و جهت احراز روایی از روایی محتوایی، روایی همگرا و روایی سازه تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی بهره گرفته شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد ضریب آلفای کل مقیاس برابر با 88/0 و در زیر مقیاس‌های آن میان 74/0 تا 88/0 به دست آمد. همچنین ضریب همبستگی بین مقیاس هیجان معلم و عاطفه مثبت و منفی 41/0 به دست آمد. نتایج تحلیل مؤلفه‌های اصلی با چرخش واریماکس نشان داد که ارزش ویژه 5 عامل قابل‌ملاحظه است که روی‌هم 49/62 درصد واریانس هیجان‌های معلمان را تبیین می‌کند. شاخص‌های نیکویی برازش مدل را تأیید کردند. نتیجه‌گیری: بنابراین مقیاس هیجان‌های معلمِ، همسانی درونی مطلوب و روایی کافی در نمونه معلمان ایرانی دارد.

کلمات کلیدی

تحلیل عاملی؛ هیجان معلم؛ پرسشنامه هیجان‌های معلم؛
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063631,
author = {کارشکی, حسین and کوهی, محمد and آهنی زهرا},
title = {رواسازی مقیاس هیجان‌های معلم در مدارس ابتدایی شهر مشهد},
journal = {اندازه گیری تربیتی},
year = {2017},
volume = {6},
number = {24},
month = {March},
issn = {2252-004x},
pages = {171--200},
numpages = {29},
keywords = {تحلیل عاملی؛ هیجان معلم؛ پرسشنامه هیجان‌های معلم؛ پایایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رواسازی مقیاس هیجان‌های معلم در مدارس ابتدایی شهر مشهد
%A کارشکی, حسین
%A کوهی, محمد
%A آهنی زهرا
%J اندازه گیری تربیتی
%@ 2252-004x
%D 2017

[Download]