اندازه گیری تربیتی, دوره (6), شماره (22), سال (2015-9) , صفحات (105-122)

عنوان : ( ویژگی های روانسنجی پرسشنامه پردازش پس از رویداد در جمعیت دانشجویی )

نویسندگان: سیده سلیل ضیائی , زرانی فاطمه , موتابی فرشته , حسین کارشکی , شهیدی شهریار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه: پردازش پس رویدادی، نشخوارفکری در مورد ناکارآمدی ادراک شده در موقعیت‌های اجتماعی است که به عنوان عامل مهمی در حفظ اختلال اضطراب اجتماعی مطرح شده است. هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامۀ پردازش پس رویدادی (;PEPQ راچمن، گروتر-اندرو و شافران،2000) در جمعیت دانشجویی انجام شد. روش: روش پژوهش از نوع توصیفی بوده و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی دانشگاه شهید بهشتی بود. نمونه شامل 460 نفر (280 نفر دختر و180 نفر پسر) بودند که پرسشنامۀ پردازش پس رویدادی را تکمیل کردند و 284 نفر (198 نفر دختر، 86 نفر پسر) که علاوه بر آن، چک لیست اضطراب و فوبی اجتماعی ،پرسشنامۀ ارزیابی فراوانی اجتناب مخفی، مقیاس خود سنجی اضطراب اجتماعی لیبوویتز و مقیاس هراس اجتماعی را نیز پاسخ گفتند. همچنین، 55 نفر بیمار مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی به پرسشنامۀ پردازش پس رویدادی پاسخ گفتند. برای تحلیل داده‌ها از همبستگی پیرسون، آلفای کرونباخ، آزمون t گروه‌های مستقل و تحلیل عامل تاییدی استفاده شد. یافته‌ها: بین نمرۀ پردازش پس رویدادی با نمره‌های چک لیست اضطراب و فوبی اجتماعی، پرسشنامۀ ارزیابی فراوانی اجتناب مخفی، مقیاس خود سنجی اضطراب اجتماعی لیبوویتز و مقیاس هراس اجتماعی همبستگی معناداری وجود دارد که حاکی از روایی سازه‌های همگرای این ابزار است. تحلیل عامل تاییدی ساختار تک عاملی را تایید کرد و روایی تمایز گروهی با روش آزمون t مستقل نشان داد که نمرۀ پرسشنامۀ پردازش پس رویدادی در گروه مبتلا به اضطراب اجتماعی به طور معناداری از گروه غیرمبتلا بالاتر است. همچنین، همسانی درونی پرسشنامۀ پردازش پس رویدادی بر حسب آلفای کرونباخ محاسبه شد (85/0=α) و پایایی بازآزمایی نیز تایید شد. همچنین آزمون t گروه‌های مستقل نشان داد، آزمودنی‌ها با دیدگاه تصویر خود بیرونی نسبت به افراد با دیدگاه تصویر خود درونی، نمرۀ بالاتر در پرسشنامۀ پردازش پس رویدادی، اضطراب صفت و همۀ پرسشنامه‌های مربوط به اضطراب اجتماعی دارند. بحث و نتیجه گیری: بنابراین به نظر می‌رسد نسخۀ فارسی پرسشنامۀ پردازش پس رویدادی ابزاری معتبر برای سنجش پردازش پس رویدادی در جمعیت ایرانی است.

کلمات کلیدی

پرسشنامه؛ پردازش پس رویدادی؛ اضطراب اجتماعی؛ پایایی؛
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063632,
author = {ضیائی, سیده سلیل and زرانی فاطمه and موتابی فرشته and کارشکی, حسین and شهیدی شهریار},
title = {ویژگی های روانسنجی پرسشنامه پردازش پس از رویداد در جمعیت دانشجویی},
journal = {اندازه گیری تربیتی},
year = {2015},
volume = {6},
number = {22},
month = {September},
issn = {2252-004x},
pages = {105--122},
numpages = {17},
keywords = {پرسشنامه؛ پردازش پس رویدادی؛ اضطراب اجتماعی؛ پایایی؛ روایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ویژگی های روانسنجی پرسشنامه پردازش پس از رویداد در جمعیت دانشجویی
%A ضیائی, سیده سلیل
%A زرانی فاطمه
%A موتابی فرشته
%A کارشکی, حسین
%A شهیدی شهریار
%J اندازه گیری تربیتی
%@ 2252-004x
%D 2015

[Download]