اولین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی HSE , 2017-06-22

عنوان : ( بررسی اثر نوع و مقدار آغازگر پراکسیدی در شبکه ای کردن آمیخته کوپلیمر اتیلن-1-اکتن با درصدهای مختلف کومونومر به روش پخت سیلانی )

نویسندگان: مهری دانا , غلامحسین ظهوری , سعید اسدی , حسن صلاحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه اثر نوع و مقدار آغازگر پراکسیدی در شبکه ای کردن آمیخته کوپلیمر اتیلن-1-اکتن با درصدهای مختلف کومونومر به روش پخت سیلانی مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور دو آمیزه با دو نوع پراکسید آلی شامل دی کیومیل پراکسید(DCP) و بنزوئیل پراکسید (BPO ) به عنوان آغازگر واکنش پیوند خوردن سیلان تولید شد. با اندازه گیری خواص مکانیکی، فیزیکی و حرارتی آمیزه های تولید شده با درصدهای مختلف پراکسید منتخب تاثیر مقدار پراکسید مطالعه گردید. نتایج نشان دادند که BPO آغازگر مناسبی است. با افزایش درصدBPO بسیاری از خواص تغییری نداشت درحالی که خواص استحکام پارگی و مانایی فشاری در 2/0 درصد وزنی بیشترین مقدار را داشته است.

کلمات کلیدی

, دی کیومیل پراکسید, بنزوئیل پراکسید, پخت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063642,
author = {دانا, مهری and ظهوری, غلامحسین and سعید اسدی and حسن صلاحی},
title = {بررسی اثر نوع و مقدار آغازگر پراکسیدی در شبکه ای کردن آمیخته کوپلیمر اتیلن-1-اکتن با درصدهای مختلف کومونومر به روش پخت سیلانی},
booktitle = {اولین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی HSE},
year = {2017},
location = {همدان, ايران},
keywords = {دی کیومیل پراکسید، بنزوئیل پراکسید، پخت سیلانی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر نوع و مقدار آغازگر پراکسیدی در شبکه ای کردن آمیخته کوپلیمر اتیلن-1-اکتن با درصدهای مختلف کومونومر به روش پخت سیلانی
%A دانا, مهری
%A ظهوری, غلامحسین
%A سعید اسدی
%A حسن صلاحی
%J اولین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی HSE
%D 2017

[Download]