چهارمین همایش بینالمملی نوآوریهای اخیر در شیمی و مهندسی شیمی , 2017-07-14

عنوان : ( بررسی اثر ضداکسنده حرارتی بر خواص و اثر دما و زمان پخت بر میزان شبکه ای کردن آمیخته کوپلیمر اتیلن-1-اکتن با درصد های مختلف کومونومر به روش پخت سیلانی )

نویسندگان: مهری دانا , غلامحسین ظهوری , سعیداسدی , حسن صلاحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه شامل بررسی اثر ضداکسنده حرارتی بر خواص و اثر دما و زمان پخت بر میزان شبکه ای کردن آمیخته کوپلیمر اتیلن-1-اکتن با درصد های مختلف کومونومر به روش پخت سیلانی می باشد. به منظور بررسی اثر ضداکسنده حرارتی خواص حرارتی، فیزیکی و مکانیکی دو آمیزه تولید شده شامل 0 و 3/0 درصد وزنی ضداکسنده اندازه گیری شد. آمیزه جهت مطالعه اثر دما و زمان پخت بر میزان شبکه ای شدن، تحت شرایط دمایی و زمانی مختلف مورد پخت قرار گرفت. نتایج نشان دادند با افزودن ضداکسنده، مانایی کششی به میزان %15 و ازدیاد طول بهبود یافت. در حالی که بر سایر خواص مورد مطالعه تاثیر چندانی نداشت. نتایج نشان دادند با افزایش دما و زمان پخت میزان شبکه ای شدن افزایش می یابد.

کلمات کلیدی

, ضداکسنده حرارتی, دما و زمان پخت, آمیخته, پخت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063658,
author = {دانا, مهری and ظهوری, غلامحسین and سعیداسدی and حسن صلاحی},
title = {بررسی اثر ضداکسنده حرارتی بر خواص و اثر دما و زمان پخت بر میزان شبکه ای کردن آمیخته کوپلیمر اتیلن-1-اکتن با درصد های مختلف کومونومر به روش پخت سیلانی},
booktitle = {چهارمین همایش بینالمملی نوآوریهای اخیر در شیمی و مهندسی شیمی},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ضداکسنده حرارتی، دما و زمان پخت، آمیخته، پخت سیلانی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر ضداکسنده حرارتی بر خواص و اثر دما و زمان پخت بر میزان شبکه ای کردن آمیخته کوپلیمر اتیلن-1-اکتن با درصد های مختلف کومونومر به روش پخت سیلانی
%A دانا, مهری
%A ظهوری, غلامحسین
%A سعیداسدی
%A حسن صلاحی
%J چهارمین همایش بینالمملی نوآوریهای اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
%D 2017

[Download]