بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کار افرینی روستایی در ایران , 2016-04-18

عنوان : ( بررسی موانع و چالشهای مالی و بازاریابی کارآفرینی زنان روستایی )مطالعهی موردی: دهستان سرچهان، شهرستان بوانات( )

نویسندگان: خدیجه بوزرجمهری , مهدی معصومی , حسنعلی جهانتیغ ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کارآفرینی روستایی بهعنوان راهکاری مناسب برای توانمندسازی و ظرفیتسازی در مناطق روستایی در جهت تغییر الگوی زندگی کنونی، ایجاد برابری اقتصادی، اجتماعی، محیطی و نهادی است. در این میان، زنان نقش مهمّی در ارتقای اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی مناطق روستایی ایفا میکنند. هویت دادن و استقلال بخشیدن به آنان و فراهم کردن زمینهی مشارکت فعّال آنها در امور مختلف اقتصاد- اجتماعی خصوصاً فعّالیّتهای کارآفرینی، عامل مهمّی در انگیزش بیشتر این نیروی عظیم در چرخههای تولیدی اجتماعی است. لذا هدف تحقیق حاضر، بررسی موانع و چالشهای مالی و بازاریابی کارآفرینی زنان روستایی در دهستان سرچهان، شهرستان بوانات است. در این راستا طیف گستردهای از شاخصها در ابعاد مالی و بازاریابی در قالب پرسشنامهی کارشناسان و مطالعات میدانی موردبررسی قرار گرفت. برای مقایسهی دودویی و کسب وزن نهایی گزینهها از روش AHP فازی در قالب پرسشنامه و نظر 10 نفر از کارشناسان سازمانهای مرتبط با کارآفرینی در مناطق روستایی استفاده شده است. یافتههای تحقیق مؤید آن است که بر اساس نتایج حاصل از مقایسهی زوجی موانع و چالشهای کارآفرینی زنان ازنظر کارشناسان در بعد مالی، شاخصهای بروکراسی اداری و اخذ مجوز به ترتیب با وزنهای 309 / 0 و 232 / 0 و در بعد بازاریابی، شاخصهای وجود واسطهها و دلالها و فقدان تسهیلات حملونقل به ترتیب با وزنهای 237 / 0 و 200 / 0 مهمترین موانع و چالشهای پیش روی زنان برای توسعهی کارآفرینی در مناطق روستایی میباشند.

کلمات کلیدی

, واژگان کلیدی: کارآفرینی, موانع مالی, موانع بازاریابی, زنان روستایی, دهستان سرچهان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063662,
author = {بوزرجمهری, خدیجه and معصومی, مهدی and جهانتیغ, حسنعلی},
title = {بررسی موانع و چالشهای مالی و بازاریابی کارآفرینی زنان روستایی )مطالعهی موردی: دهستان سرچهان، شهرستان بوانات(},
booktitle = {بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کار افرینی روستایی در ایران},
year = {2016},
location = {سبزوار, ايران},
keywords = {واژگان کلیدی: کارآفرینی، موانع مالی، موانع بازاریابی، زنان روستایی، دهستان سرچهان.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی موانع و چالشهای مالی و بازاریابی کارآفرینی زنان روستایی )مطالعهی موردی: دهستان سرچهان، شهرستان بوانات(
%A بوزرجمهری, خدیجه
%A معصومی, مهدی
%A جهانتیغ, حسنعلی
%J بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کار افرینی روستایی در ایران
%D 2016

[Download]