بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کار افرینی روستایی در ایران , 2017-04-19

عنوان : ( موانع و چالشهای زنان روستایی در ایجاد کسبوکارهای کوچک مطالعه موردی: دهستان پایینرخ شهرستان تربت حیدریه )

نویسندگان: قنبری نصیبه , خدیجه بوزرجمهری , طاهره صادقلو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

باوجودی که زنان نیمی از جامعهی ما را تشکیل میدهند، اما سهم آنها در فعّالیّتهای اقتصادی کشور تنها 16 درصد است. این امر بیانگر آن است که زنان در مسیر ایجاد اشتغال با تهدیدها و موانع زیادی مواجه میباشند. این موانع در سیستم اشتغال زنان بهخصوص زنان روستایی که 28 درصد از زنان کشور را شامل میشوند، اخلال ایجاد میکند؛ لذا شناسایی این موانع بهمنظور رفع آنها در برنامههای توسعهی کارآفرینی کشور از اولویت بالایی برحورداراست. هدف از این مقاله، بررسی موانع و چالشهای زنان روستایی در ایجاد کسبوکارهای کوچک است. روش انجام تحقیق، توصیفی – تحلیلی و جهت جمعآوری اطّلاعات از تکنیکهای کتابخانهای و میدانی استفاده شده است و جامعهی آماری شامل 334 نفر از زنان روستایی دهستان پایینرخ شهرستان تربتحیدریه است. نتایج حاصل تحقیقات میدانی با طیف لیکرت نشان میدهد که موانع نهادی )دولتی و غیردولتی( با میانگین 3.98 ، مهمترین مانع ایجاد و توسعهی کسبوکار زنان روستایی ارزیابی شده است. سایر موانع به ترتیب شامل: موانع اقتصادی با میانگین 3.86 ، موانع اجتماعی- فرهنگی با میانگین 3.58 و موانع فردی با میانگین 3.50 عنوان شدهاند. و

کلمات کلیدی

, اژگان کلیدی: زنان روستایی, کسبوکارهای کوچک, موانع اشتغال, دهستان پایینرخ, شهرستان تربت حیدریه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063663,
author = {قنبری نصیبه and بوزرجمهری, خدیجه and صادقلو, طاهره},
title = {موانع و چالشهای زنان روستایی در ایجاد کسبوکارهای کوچک مطالعه موردی: دهستان پایینرخ شهرستان تربت حیدریه},
booktitle = {بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کار افرینی روستایی در ایران},
year = {2017},
location = {سبزوار, ايران},
keywords = {اژگان کلیدی: زنان روستایی، کسبوکارهای کوچک، موانع اشتغال، دهستان پایینرخ، شهرستان تربت حیدریه.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T موانع و چالشهای زنان روستایی در ایجاد کسبوکارهای کوچک مطالعه موردی: دهستان پایینرخ شهرستان تربت حیدریه
%A قنبری نصیبه
%A بوزرجمهری, خدیجه
%A صادقلو, طاهره
%J بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کار افرینی روستایی در ایران
%D 2017

[Download]