بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کار افرینی روستایی در ایران , 2017-04-19

عنوان : ( بررسی سطح موفقیت مراکز فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه کارآفرینی مناطق روستایی )

نویسندگان: خدیجه بوزرجمهری , حمیده محمودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کارآفرینی به شدت به بسترهای فناوری اطلاعات وابسته است و از آن بهره زیادی میگیرد. بهه طهوری کهه کارآفرینی مدرن بدون فناوری اطلاعات امهری ییهرمن ا اسهت و از سهوی دیگهر وسهوه فنهاوری اطلاعهات و ار باطات خود مرهون کارآفرینی است و فوالیتهای کارآفرینانهه باعهش شهناخت نیازهها، خ ه ایهدهها و ولهد فناوریها میشوند. بنهابرایا فنهاوری اطلاعهات و ار باطهات روسهتایی راه هار جدیهد در نسریهه وسهوه بهرای واننندسازی و ظرفیتسازی مناط روستایی در کشورهای در حال وسوه به شنار میرود. در نتیجه ضهرورت وجه به ایجاد بستر لازم و کافی برای وسوه فناوری اطلاعات و ار باطهات و وسهوه آن در کهارآفرینی بهی از پی ننایان گردد. لذا هدف از ایا پژوه بررسی سطح موفقیت مراکز فناوری اطلاعات و ار باطات در وسهوه کارآفرینی مناط روستایی می باشد. پژوه حاضر از نسر هدف، کاربردی و نوع روش وصیفی ح ی ی مهی - - باشهد. بهرای گهردآوری دادههها از روشههای رپرسشهنامه، مشهاهده و م هاحبهه اسهتفاده شهده اسهت. متغیهر مستقلرفناوری اطلاعات و ار باطاته با 5 شاخص و متغیر وابستهر وسوه کارآفرینیه با 5 شاخص کنی گردیهد. حجم خانوار در روستاهای ننونه برابر 4441 خانوار و حجم ننونه با وجه به فرمول کوکران و بها خطهای 0.07 درصد برای خانوارهای روستاهای ننونه برابر با 188 نفر میباشد. برای جزیه و ح یل دادهها از آمار وصهیفی و استنباطی در نرم افزار SPSS و برای ر به بنهدی روسهتا هها از لحهات وسهوه کهارآفرینی ، از ح یهل رابطهه خاکستری و برای ننای ر به بدست آمده از ح یل ربطه خاکستری از GIS استفاده شده اسهت. بها وجهه بهه یافته های حقی در روستاهای مورد بررسی وضویت وسوه کهارآفرینی روسهتاییان کهه حهت هفنیر فنهاوری اطلاعات و ار باطات قرار گرفته است در وضویت مناسبی قرار نگرفته است و با وجه به آزمون رگرسهیون ننهد متغیره که مونادار شده است شاخص های فناوری اطلاعات بر وسوه کارآفرینی هانیر داشهته انهد کهه در بهیا شاخص های فناوری اطلاعات بیشتریا مقدار بتا در ایا مدل 0.717 برای بود حنل و نقل و 0.169 برای بوهد ار باطات است. هنچنیا با وجه به مدل ح یل رابطه خاکستری روستاهای ح ارسرخ و ابهرده ع یها در ر بهه های اول و دوم و روستاهای گراخک و فرح آباد در ر به های نههم و دههم قهرار گرفتهه انهد دو روسهتای اول از وسوه بیشتر کارآفرینی و دو روستای آخر از وسوه کنتری نسبت به سایر روستاها برخوردارند.

کلمات کلیدی

, واژگان کلیدی: کارآفرینی , فناوری, تحلیل رابطه خاکستری, توسعه, روستا.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063665,
author = {بوزرجمهری, خدیجه and محمودی, حمیده},
title = {بررسی سطح موفقیت مراکز فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه کارآفرینی مناطق روستایی},
booktitle = {بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کار افرینی روستایی در ایران},
year = {2017},
location = {سبزوار, ايران},
keywords = {واژگان کلیدی: کارآفرینی ، فناوری، تحلیل رابطه خاکستری، توسعه، روستا.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی سطح موفقیت مراکز فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه کارآفرینی مناطق روستایی
%A بوزرجمهری, خدیجه
%A محمودی, حمیده
%J بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کار افرینی روستایی در ایران
%D 2017

[Download]