نقد و نظریه ادبی, دوره (1), شماره (2), سال (2017-3) , صفحات (105-123)

عنوان : ( بررسی جنسیت در شعر کودک و نوجوان از منظر جامعه شناسی بدن )

نویسندگان: نجمه بهمدی مقدسی , سیدمهدی زرقانی , پارسا یعقوبی جنبه سرایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انسان بر حسب دارایی بدن، همیشه در موقعیتی بدنمند بهسر میبرد. بر این اساس اگرچه بدن در مقام عنصری هویتساز زندگی فردی و اجتماعی هر فرد را سامان میدهد، خود نیز از تکنیک ها و آداب فرهنگی القاء شده از جامعه متأثر میگردد به طوری که جنبه فرهنگی بدن بر بعد بیولوژیکی و زیستی آن غالب می شود؛ کنشها و وضعیتهایی برای هر فرد تجویز می کند یا متصور می شو د که باید آنها را نقشهای اجتماعی و اساس هویت افراد خواند. یکی از این موارد، ساماندهی بدن ها بر حسب شیوههای جنسی و جنسیتی القاء شده از جانب نیروهای فرهنگی هر جامعه است. در این نوشتار نقشهای جنسی کلیشهای یا همان جنسیت زن و مرد ایرانی نیز تفاوتهای جامعهشناختی منطبق با الگوی فرهنگی در شعر فارسی کودک و « بدن مطلوب » و « بدن آرمانی » آنها در نمایش نوجوان بررسی شده است. مبنای نظری بحث، آرای برخی از صاحب نظران جامعهشناسی بدن و روش تحقیق بر شیوه تحلیل محتوای کمی و کیفی -پدیدارشناسی تجربی - استوار است . نتیجه نشان میدهد که الگوی فرهنگی ساماندهی بدن در شعر کودک و نوجوان بیشتر با جهان سنتی ایرانی هماهنگ است و از نگاه مدرن و مصرفی میگریزد و بر همین اساس نقشها میان زن و مرد توزیع شده یا در قالب بدن آرمانی و مطلوب از آنها انتظار میرود.

کلمات کلیدی

, شعر کودک و نوجوان, جامعه شناسی بدن, جنسیت, بدن آرمانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063666,
author = {بهمدی مقدسی, نجمه and زرقانی, سیدمهدی and پارسا یعقوبی جنبه سرایی},
title = {بررسی جنسیت در شعر کودک و نوجوان از منظر جامعه شناسی بدن},
journal = {نقد و نظریه ادبی},
year = {2017},
volume = {1},
number = {2},
month = {March},
issn = {7476-7387},
pages = {105--123},
numpages = {18},
keywords = {شعر کودک و نوجوان، جامعه شناسی بدن، جنسیت، بدن آرمانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی جنسیت در شعر کودک و نوجوان از منظر جامعه شناسی بدن
%A بهمدی مقدسی, نجمه
%A زرقانی, سیدمهدی
%A پارسا یعقوبی جنبه سرایی
%J نقد و نظریه ادبی
%@ 7476-7387
%D 2017

[Download]