\پانزدهمین کنفرانس بین الملل انجمن هوا فضا , 2016-03-01

عنوان : ( بررسی تأثیر بار ناگهانی در رشد ترک خستگی در نمونه¬های CT از جنس آلومینیوم 2024 )

نویسندگان: محمدرضا خرمی , خلیل فرهنگ دوست ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خستگی که از آن به عنوان شکست ماده تحت بار متناوب یاد می¬شود، یکی از مهمترین پدیده هایی است که منجر به ساقط شدن اجزا و قطعات هوافضایی می¬شود. ارزش و اهمیت رسیدن به یک مدل دقیق برای پیش بینی سرعت رشد ترک بسیار آشکار است. اولین معیار برای شناخت چگونگی رفتار رشد ترک مخصوصا زمانی که بارهای متناوب به یک ماده اعمال می¬شود، بررسی رشد ترک خستگی است. در این تحقیق تأثیر بار ناگهانی کششی با استفاده از قانون پاریس تعمیم یافته به وسیله اختلاف فاکتور شدت تنش موثر و همچنین مدل ارائه شده توسط ویلر(Wheeler) برای تحلیل مفاهیم بسته شدن ترک (crack closure)، برروی نمونه های CT از جنس آلومینیوم 2024 مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور اعتبار سنجی نتایج، داده¬های بدست آمده با آزمونهای تجربی مقایسه شده و تطابق مطلوبی مشاهده گردید. بنابر نتایج می¬توان نتیجه گرفت که بار ناگهانی کششی به طرز چشمگیری رشد ترک را به تعویق می¬اندازد و باتوجه به بزرگتر بودن شعاع ناحیه پلاستیک ایجاد شده در نوک ترک و همچنین بوجود آمدن تنش¬های پسماند فشاری در روند اعمال سه بار ناگهانی بر روی یک نمونه، در حدود 3500 سیکل بارگذاری تأخیر در رشد ترک مشاهده گردید.

کلمات کلیدی

, عمر خستگی , بار ناگهانی تنها, تأخیر در رشد ترک, آلومینیوم 2024
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063669,
author = {خرمی, محمدرضا and فرهنگ دوست, خلیل},
title = {بررسی تأثیر بار ناگهانی در رشد ترک خستگی در نمونه¬های CT از جنس آلومینیوم 2024},
booktitle = {\پانزدهمین کنفرانس بین الملل انجمن هوا فضا},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {عمر خستگی - بار ناگهانی تنها- تأخیر در رشد ترک- آلومینیوم 2024},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تأثیر بار ناگهانی در رشد ترک خستگی در نمونه¬های CT از جنس آلومینیوم 2024
%A خرمی, محمدرضا
%A فرهنگ دوست, خلیل
%J \پانزدهمین کنفرانس بین الملل انجمن هوا فضا
%D 2016

[Download]