بیست و پنجمین کنفرانس بین الملل انجمن مهندسی مکانیک ایران ISME , 2017-05-02

عنوان : ( بررسی اثر اعمال اضافه¬بار بر رشد ترک خستگی با استفاده از قانون پاریس تعمیم یافته و مدل ویلر در نمونه¬های CT از جنس آلومینیوم 2024 )

نویسندگان: محمدرضا خرمی , خلیل فرهنگ دوست ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق تأثیر اضافه¬بار کششی با استفاده از قانون پاریس تعمیم‌یافته به‌وسیله اختلاف فاکتور شدت تنش مؤثر و همچنین مدل ارائه‌شده توسط ویلر برای تحلیل مفاهیم بسته شدن ترک، بر روی نمونه‌های CT از جنس آلومینیوم 2024 موردبررسی قرارگرفته است. نتایج حاصل از تحلیل عددی با یافته¬های تجربی به میزان 5/1 درصد دارای اختلاف می¬باشد که نشانگر دقت بالای مدل ارائه شده برای پیش¬بینی رفتار رشد ترک خستگی است. همچنین می¬توان نتیجه گرفت که اعمال یک اضافه¬بار تنها به میزان 59/1 میلی¬متر رشد ترک را در تعداد دوره¬های بارگذاری یکسان نسبت به حالت بارگذاری با دامنه ثابت، کاهش می¬دهد.

کلمات کلیدی

, عمر خستگی , اضافه بار تنها , تأخیر در رشد ترک – مدل ویلر , آلومینیوم 2024
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063670,
author = {خرمی, محمدرضا and فرهنگ دوست, خلیل},
title = {بررسی اثر اعمال اضافه¬بار بر رشد ترک خستگی با استفاده از قانون پاریس تعمیم یافته و مدل ویلر در نمونه¬های CT از جنس آلومینیوم 2024},
booktitle = {بیست و پنجمین کنفرانس بین الملل انجمن مهندسی مکانیک ایران ISME},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {عمر خستگی - اضافه بار تنها - تأخیر در رشد ترک – مدل ویلر - آلومینیوم 2024},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر اعمال اضافه¬بار بر رشد ترک خستگی با استفاده از قانون پاریس تعمیم یافته و مدل ویلر در نمونه¬های CT از جنس آلومینیوم 2024
%A خرمی, محمدرضا
%A فرهنگ دوست, خلیل
%J بیست و پنجمین کنفرانس بین الملل انجمن مهندسی مکانیک ایران ISME
%D 2017

[Download]